ANA-BABA OKULU PROJESİ

A.MEVCUT DURUM

Bireyin gelişiminde aile çok önemli rol oynar ve sosyalleşme sürecinde temel birimdir.Ailenin en önemli işlevleri anne ve babanın ya da diğer aile üyelerinin çocuklarına sağladıkları bakım,sevgi ve eğitimdir. Çocuk geliştikçe,ebeveynin fiziksel,bilişsel ve sosyal olarak daha yeterli hale gelen çocuğuna karşı olan davranışı farklılaşır ve bu durum giderek aile içindeki ilişkileri de değiştirir.burada aileye düşen görev,her yaş dönemindeki çocuğuna sevgi ilgi göstermek aynı zamanda kontrolü hiç bir zaman elinden bırakmamaktadır.Ebeveynler çocuklarının davranışsal,duygusal,kişilik ve bilişsel gelişiminde temel birim olarak büyük önem taşır.Ergenlik dönemindeki değişikliklerde aileyi ve aynı zamanda aile içi ilişkileri etkileyebilmektedir.Dolayısıyla bir yandan ailesiyle olan bağını,diğer yandan da bireyselliğini ve özerkliğini destekleyen anne-baba tutumunun,ergenin yeterliliğini ortaya çıkarmada etkili olmaktadır.Kendine güvenen başkalarını seven,iyi ilişkiler kuran ,yapıcı, araştırıcı ve üretken gençler yetiştirilmesine özen gösterilmelidir.Aile içindeki iletişimde şiddet yerine barış,engelleme yerine gelişme ,çatışma ve sürtüşme yerine mutluluk ve huzur ,hoşgörüsüzlük yerine hoşgörü temel alınmalıdır.Eşler arasındaki uyumsuzluk boşanmayı beraberinde getirmekte ve bu durum çocuğun gelişimini etkilemektedir.Ülkemizdeki boşanma oranları dünya ülkeleri arasında en alt sıralarda yer almakta birlikte,toplumumuzdaki hızlı dönüşümün,tüm kurumları etkilediği gibi aie kurumlarınıda etkileyeceği ve bu oranın gelecekte artış göstereceği açıktır.Dolayısıyla,artık ülkemizdede boşanmanın çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerle nasıl başa çıkılabilir sorusuna cevap aranmaya başlanmıştır.Ancak boşanma her zaman olumsuz sonuçlara neden olacak diye bir şey söz konusu değildir.Bazı faktörler göz önünde bulunduruluğu taktirde,olumsuz sonuçların gerçekleşmesi engellenmiş,en aza indirgenmiş olacaktır.

Kurumumuz Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı işbirliği ile 19 Şubat-13 Mart 1998 ve 15-24 Mart 1999 tarihleri arasında Aile Eğitim Seminerleri çerçevesinde "Çocuklarımızı Yetiştirirken Bilmek İstediklerimiz" başlıklı bir ana-baba eğitim programı düzenlenmiştir.Bilimsel Programı H.Ü.Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen seminerler,konularında uzman öğretim üyeleri tarafından TÜBİTAK Feza GÜRSOY salonunda gerçekleştirilmiştir.Katılımcılardan gelen yoğun istek üzerine programın ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanarak çalışmalara başlanılmış , ayrıca sözü edilen Anne-Baba Eğitim Programı 23 Haziran -28 Temmuz 1998 tarihleri arasında TRT-GAP televizyonu "Dört Mevsim Kadın"programı içerisinde canlı olarak yayınlanmıştır.Çağdaş bilgilerin halkımıza sunulabilmesi amacıyla,pilot bölge olarak Ankara'da başlatılan seminerlerde hamilelikten başlayarak yetişkinliğe kadar tüm dönemlere özgü özellikler,sorunlar ve çözüm önerileri,ilgili konularda özgün çalışmaları ve deneyimleri olan öğreti üyeleri tarafından ele alınmıştır. Seminerlerin amacı,izleyenlerin yaşam boyu gelişim konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine ek olarak,bu yolla toplumun farklı yaş dönemlerine özgü sorunlara olan farkındalıklarını arttırmak ve sosyal politikaların oluşturulmasında etkin rol oynamasını sağlamaktır.

SEMİNERLERDE İŞLENEN KONULARDAN BAZILARI ŞUNLARDIR:

*Aile yaşam döngüsü aile içi ilişkiler

*Akraba evliliği ve kalıtsal hastalıklar

*Gebelik,kısırlık,doğum öncesi gelişim,doğum ve bunlara ilişkin sorunlar

*Bebeklik dönemi,özellikleri,temel güven duygusunun gelişimi

*Okul öncesi dönemdeki çocuğun eğitimi ve disiplini :kekemelik

*Okul yılları okul başarısını etkileyen faktörler,hiperaktivite,okuma-yazma güçlüğü,dikkat eksikliği,cinsel gelişim

*Ergenlik döneminin özellikleri,ergen ve ebeveyn çatışması,ergenlikte arkadaş ilişkileri

*Çocukluk ve gençlik döneminde madde bağımlılığı,nedenleri ve alınması gereken önlemler

*Eşler arası çatışma ve boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri

B.YAPILMASI PLANLANANLAR

Pilot uygulaması Ankara'da yapılan Aile Eğitimi Seminerleri (Anne-Baba Okulu)Projesi kapsamında yürütülecek çalışmalar da öncelikli olarak düşük sosyo-ekonomik düzeydeki aileler hedef kitle olarak seçilecek ve 5 yılı kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.Projenin sonunda yapılacak genel değerlendirme ile 0-18 yaş dönemlerine ilaveten proje,yaşam boyu yaklaşımı içinde orta yaş ve yaşlılık dönemlerini de kapsayacak,yeni oluşturulacak programlarla hizmet daha geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılacaktır.Örneğin;genç yetişkinlik dönemi, orta yaş ve yaşlılık.

Çalışmalar ilk etapta eğitim seminerlerinde kamu kurum ve kuruluşlarından (MEB,gönüllü kuruluşlar vb.)bireyleri eğitmek,daha sonraki eğitimlerde onların eğitiminden yaralanmak şeklinde olacaktır.Söz konusu seminerlerde etkinliğin arttırılması için ilgili kişi,kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdüm sağlanacaktır.(Eğiticilerin Eğitimi)

İvedilikle ele alınması gereken konular şunlardır:

*Bebek bakıcılarının eğitimi,

*Toplum Merkezlerinde çalışan eğitimcilerin eğitimi,

*Öğretmenlerin Eğitimi (Anaokulu,ilköğretim ve lise düzeyindeki öğretmenlerin değişik yaş gruplarındaki çocukların o dönemlere ait özellikleri,sorunları ve çözüm yolları konusunda bilgilendirilip bilinçlendirilmesi)

*Huzurevlerinde çalışan personelin,yaşlıların sosyal,psikolojik ve biyolojik değişimleri konusunda bilinçlendirilmesi

C.ÖNERİLER

Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının yaşama dönüştürülmesi için aile odaklı eğitim çalışmaları sürdürülecektir.Tüm yerleşim bölgelerinde yaşayan,farklı toplumsal kesimleri oluşturan aileleri hedef alacak eğitim çalışmaları,ailedeki tüm nüfus kompozisyonlarını kapsayacaktır.Aile yaşamında demokrasi ve insan hakları eğitimi,anne-babaların,gençlerin ve yaşlıların yararlanacağı programlar olarak çeşitlendirilecektir.

Türkiye'de toplumsal yaşamın her alanında demokratik,laik ,sosyal hukuk devletinin geliştirilmesi doğrultusunda ailenin ailenin demokrasi ve insan hakları düşüncesini ve uygulamasını üreten kurum olarak işlevsellik kazanması sağlanacaktır.

Ailede ;temel haklar,eşitlik,adalet ve özgürlük düşüncesinin ve pratiğinin gelişmesi aile bireylerinin sistemli, üretken,çalışkan ve kendine güvenen,sorumluluk sahibi bilinçli vatandaşlar olarak yetişmesi,duyarlı,katılımcı, dayanışmacı,paylaşmacı değer,tutum ve davranış biçimlerinin desteklenmesi,kendisinden,toplumundan ve çağından sorumlu,bilimin ışığında toplumun geleneğine katkılar yapacak kuşakların yetişmesi için başlatılan eğitim çalışmaları,orta ve uzun vadede yaygınlaştırılacaktır.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008