ÇOCUKLAR İSTİSMAR EDİLMESİN

54. Cumhuriyet Hükümetinin Devlet Bakanlarının görev ve sorumlulukları Başbakanlığın yayınladığı 15.07.1996 tarih ve 12518 sayılı genelgede sayılarak belirtilmiştir.Buna göre her Devlet Bakanının görev ve sorumlulukları alanı bağlı ve ilgili kuruluşlar belirtilmek suretiyle belirlenmiştir.

Aile Araştırma Kurumu da Sayın Işılay SAYGIN ‘ın görev alanına giren kurumlardan biridir.

Aile Araştırma Kurumu,Anayasanın 41. maddesinin “Aile Türk Toplumunun Temelidir.Devlet , ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır,teşkilatı kurar”amir hükmü gereğince kurulmuştur.06.12.1989 tarih ve 396 sayılı kuruluş kararnamesinde Aile Araştırma Kurumunun amacı,”Türk ailesinin bütünlüğünün güçlendirilmesi ve sosyal refahının arttırılması için gerekli araştırmaları yapmak ve projeler geliştirmek,bunların uygulamaya konul asını sağlamak aile ile ilgili politikaların oluşmasına yardımcı olmak” şeklinde ifade edilmiştir.

396 sayılı kararnamenin 3. maddesinin;b şıkkında “.....ekonomik,sosyal,kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araştırmak,bu konularda eğitim programları hazırlamak ve hazırlatmak “,c şıkkında “aile geçim eğilimi,çocuk suçları ve kötü alışkanlıkları doğuran sebepleri incelemek ve bunların önlenmesi maksadına dönük eğitici programlar hazırlamak veya hazırlatmak ,h şıkkında “aile sorunları konusunda kamu oyundaki eğilim ve istekleri tespit etmek amacıyla,özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar düzenlemek ve uygun görülenleri desteklemek“ ,Aile Araştırma Kurumunun Görevleri arasında sayılmaktadır.

Gerek anayasamızın 41. maddesi gerekse de 396 sayılı Aile Araştırma Kurumu Kararnamesinin yukarıda belirtilen amaç ve görevleri doğrultusunda,çocukların korunması ihmal ve istismarlarına yol açan faktörlerin araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması için çalışmalar yapmak Devlet Bakanlığının (Sn. Işılay SAYGIN ) görev ve sorumluluk alanına girmektedir.

Devlet Bakanlığının çocuk ihmal ve istismarı önlenmesi ve çocukların korunması çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerden biri de Kamuoyunca “Küçük İbo “ olarak bilinen 12 yaşında bir çocuk çerçevesinde gelişen olaylardır.

Esasen bu olay sadece bir örnek olaydır.Bu ve benzeri durumların meydana getirdiği sorunlar iki başlıkta değerlendirilebilir.Birinci sorun,çocuk eğitimi ve gelişimi çerçevesinde ortaya çıkmaktadır.İkinci sorun ise,müzik sanatı ve icrası ile müzik piyasası ile ilgilidir.

Konunun çocuk ihmal ve istismarı ile ilgili boyutu Devlet Bakanlığının (Sn. Işılay SAYGIN) görev ve sorumluluk alanını ilgilendirmektedir.

Pedagog,sosyolog ve psikologların bu olayın (küçük İbo) üzerinde durdukları hususlar şunlardır:
-Kitle iletişim araçlarının çocuğun özdeşim kurma ihtiyacına yanlış ve olumsuz bir şekilde karşılık vermesi,
-Çocuğun toplumsallaşması sürecinde,medyadaki kişilerin “ideal tip” veya “kahraman” rolüyle çocuğun üzerindeki etkilerinin her zaman olumlu olmaması,
-Çocuk ve arabesk müzik ilişkisinin yol açtığı sorunlar ve muhteva ve üslup bakımından arabesk müziğinin olumsuz etkileri,
-“Küçük İbo” ve benzeri kişiliklerin,izleyici çocuklar üzerinde eğitime olan sarsıcı etkileri,
-“Küçük İbo” ve benzeri çocukların konuk olduğu programlarda ki,çocuk-yetişkin,çocuk-medya ve çocuk-müzik ilişkilerinin,çocuk ihmal ve istismarı boyutlarına ulaşması.

Bu çerçevede Devlet Bakanlığı (Sn. Işılay SAYGIN ),çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması için Milli Eğitim Bakanlığı,Radyo Televizyon Üst Kurulu nezdinde girişimlerde bulunmuştur.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nezdindeki girişimler,çocuk ihmal ve istismarına yol açan yayınlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde tedbirlerin alınması,

İçişleri Bakanlığı nezdindeki girişimler “Küçük İbo“ lakaplı İbrahim Halil KÜÇÜK adlı çocuğun kimliği ve eğitim durumunun tespiti ile benzeri çocukların eğlence yerlerinde ilgili mevzuatla yasaklanmış olan çalışmalarının önlenmesi ve,Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeki girişimler ise,”Küçük İbo” ve benzeri çocukların 6600 sayılı Kanun çerçevesinde yetiştirilmeleri,çocukların zararlı alışkanlıklardan,şiddetten korunması ve kız çocuklarının eğitimi ile ilgili hususların önemine dikkat çekmek şeklinde olmuştur.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008