4.ULUSAL KADIN ÇALIŞMALARI TOPLANTISI

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Ege Kadın Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen 4.Ulusal Kadın Çalışmaları toplantısı 7-9 Eylül 1998 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ,Kıbrıs’ın resmi ve sivil çeşitli kuruluşlarından 15 kişi olmak üzere, üniversite kadın merkezleri,gönüllü kadın kuruluşları ve kadın platformlarının temsilcilerinden 200 kişinin sağlanmıştır. Toplantının açılış törenine, Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir Valisi ve Ege Üniversitesi Rektörü katılmışlardır.

Açılış konuşmasını yapan Merkez Müdürü Prof. Dr. Sekin, Atatürk’ün Cumhuriyet’in İlanından sonra gerçekleştirdiği bir dizi devrim arasında ülkemiz kadınlarına, çağdaş Avrupa ülkelerindeki kadınların bile sahip olmadığı pek çok hakları veren yasaların bir çırpıda çıkarıldığını belirtmiş ve belki de Türk kadınlarının bu hakları mücadele sonucunda elde etmedikleri için tam değerini anlamadıkları ve şu anda uğraş verilen bilinçlendirme alışmalarının çok daha önceden başlatılmış olmasının gerektiğini vurgulanmıştır.

Devlet Bakanı Işılay Saygın toplantıda yaptığı konuşmasında, kadın hareketinin elde ettiği kazanımlardan biri olan Kadın Araştırma Merkezlerinin kurulmasının kadın çalışmalarının kurumsallaşması açısından önemini vurgulayarak bugün 72 üniversi-temizden 13’ünde Kadın Çalışmaları Merkezi bulunmasını gurur verici bir gelişme olarak tanımlanmıştır.Bu kurumsallaşma sürecinde;Devlet Bakanlığı bünyesinde Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün merkezler ve gönüllü Kadın Kuruluşları ile birlikte yürüttüğü eğitim programları ve kadınlara gelir sağlayıcı faaliyetleri hayata geçirilmesinde önemli bir çabanın destekçisi olduğunu belirten Işılay Saygın,Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının Türkiye’de kadın sorunlarının çözümüne yönelik faaliyetlerini,anlatmış ve bu tür toplantıların sorunların işbirliği içerisinde çözümü açısından önemini vurgulayarak konuşmasını tamamlamıştır.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan panele dört akademisyen katılmıştır. Katılımcılardan Prof. Dr. Feride Acar ,kadın haklarından insan haklarına geçişi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin uygulanmasını izleyen çalışmalarını anlatmıştır.Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ise Cumhuriyetin 75.Yılında kadın haklarının gelişimini 1923-1938, 1938-1980 ve 1980 sonrası olmak üzere üç dönemde ele alarak özetlemiştir.Prof. Dr. Ayşe Akın,en temel insan hakkı olan kadının sağlık hakkının kullanılması açısından Türkiye’de kadının Sağlık göstergelerini açıklarken ,Prof.Dr.Çiğdem Kağıtçıbaşı da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından İnsani Gelişme Raporu’ndaki Türkiye’ye ilişkin açıklamaları aktarmıştır.

Panelden sonra başlayan ve bir buçuk gün süren atölye çalışmalarında Eğitim,Hukuk ,Siyaset,Kültür,Sağlık ve Yöntem olmak üzere altı çalışma grubu oluşturulmuştur.Çalışma gruplarında katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda sonuç bildirileri hazırlanmıştır. Sonuç bildirilerinde, kadınların siyasete katılmalarının önündeki engellerden birinin de eğitim olduğu belirtilmiş ve siyasetin her düzeyinde kadın kotasının en az %30olması ve kadınların siyasete teşvik edilmeleri için bir imza kampanyası başlatılarak5Aralık’ta TBMM’ye sunulması önerilerinde bulunulmuştur.Çalışma yaşamında eşit fırsatlar grubu ve medya izleme grupları kurulması ve şiddete maruz kalan kadınlar için telefon danışma hatlarının oluşturulması da diğer öneriler arasındadır.Önerilerde araştırmaların her aşamasında kullanılan dilin cinsiyetçi olmamasına özen gösterilmesi de vurgulanmıştır.

Toplantının sonunda kapanış konuşması yapan Doç. Dr. Yıldız Ecevit , kadın çalışmalarının 1970’lerden itibaren dünyadaki gelişimine değinerek,1990’lı yılların,kadınlar arasındaki hiyerarşinin ve farklı kadınlık deneyimlerinin tartışıl- dığı bir dönem olduğunu belirtmiştir.Ecevit,ayrıca kadının ezilmişliğini ve cinsiyet- ler arası hiyerarşiyi daha az dile getirdiği için,kadın çalışmaları yerine toplumsal cinsiyet çalışmalarının ortaya çıktığını vurgulamıştır.

Toplantı süresince üniversite kadın merkezlerinin katıldığı bir eşgüdüm toplantısı yapılmış ve kadın merkezlerinin kendi aralarındaki ilişkiler kadar Devlet Bakanlığı ile ilişkiler konuşularak kadın çalışanların aralarındaki iletişim ağının önemini vurgulamıştır.

KADIN
Yeryüzü kuruluğundan beri
Bir güç vardır.
Evinde iş,ocağında aş,
Ninni söyler beşik başında
Toprağında taşında
Akar gönüllerde çağıl,çağıl

Tüm dünyada aynı ses
Yayılır nefes, nefes
İlimde ,fende, san’atta
Erkeğe eş.

İlimde kadın
Bilimde kadın
Şiirde kadın
Yasada kadın
Masada kadın
Dün ve bugün
Saygıyla anılacak Anıtlarda adın.

BİZ KADINLAR
Gökyüzünde bir kutup yıldızı
Yeryüzünde hayat veren su
Bir ağacın kökü
Yeşeren,yetiştiren bir toprak
Dalda bir yaprak sılada hasret giden bir mektup
Çölde bir vaha
Peteğe bal
Arıya çiçek
Evde ocak
Sevgi dolu bir kucak
En büyük haz
Gönülleri dolduran sıcaklık
Bir buhurdan bir alev
Medeniyet yolunda koskoca bir dev.

Türkan AKSU
Türk Anneler Derneği
Genel başkanı


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008