3. AİLE ŞURASI

3. Aile Şurası Ankara'da Yapıldı.

Toplumun temeli olan aile ile ilgili görüş ve yaklaşımları toplamak, tartışmak ve Türk Toplumu'nun tercihleri doğrultusunda Milli bir politikaya esas olacak ilkeler ve programlar üzerinde istişari kararlar almak amacıyla 3. Aile Şurası düzenlenmiştir. 2527 Mayıs 1998 tarihleri arasında Ankara Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen 3. Aile Şurasına Üniversitelerin ilgili bölümlerinden, kamu kuruluşları ile gönüllü kuruluşlardan ve sendikalardan 200'ün üzerinde temsilci katılmış ve oluşturulan komisyonlarda görev yapmıştır. Şurada 7 komisyon oluşturulmuş ve bu komisyonların adları şu şekilde belirlenmiştir.

1 Aile ve Kitle İletişim Araçları Komisyonu
2 Kültürel Değerler ve Aile Komisyonu
3 Aile Eğitimi ve Aile Sağlığı Komisyonu
4 2000'li Yılların Eşiğinde Aile ve Aile Politikaları Komisyonu
5 Aile ve Hukuk Komisyonu
6 Aile ve Sosyal Araştırmalar Komisyonu
7 SosyoEkonomik Değişim ve Aile Komisyonu

3. Aile Şurası 25 Mayıs 1998 Pazartesi günü saat 10.00'da İstiklâl Marşı ve TRT Ankara Çocuk Korosunun vermiş olduğu konserle başladı ve ardından 15 dakikalık bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Sinevizyon gösterisinde, ailenin Türk toplumunda taşıdığı önem ve ailenin güçlendirilmesi konusunda nelerin yapıldığı ve yapılması gerektiği çarpıcı görüntüler ile gösterildi. Sinevizyon gösterisinin ardından Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Işılay SAYGIN tarafından açılış konuşması yapıldı.

Devlet Bakam Işılay SAYGIN:

Sayın Cumhurbaşkanım, aile, toplumun çekirdeğini oluşturan en küçük sosyal birim lumların tamamında aile kurumunun özel bir yeri vardır. Türk topl u m u olarak, aileye verdiğimiz değer diğer toplumlara göre çok daha

önemlidir. Bunun en önemli göstergelerinden biri de, diğer devletlerin anayasalarında rastlanmayan bir şekilde, Anayasamızda yeralan, aileye ilişkin düzenlemelerdir. Anayasamızın 41. maddesinde, "Aile Türk toplumunun temelidir. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirler alır, teşkilatı kurar" hükmü yer almaktadır. Devlet Bakanlığı olarak, Anayasamızın yüklediği bu görevin bilinci ve sorumluluğuyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Kültürel değerleri nesilden nesile aktaran ve yaşatan en önemli kurum ailedir. Türk ailesi de, sevgi, saygı ve şefkat esası üzerine kurulmuştur. Büyüğüne saygı, küçüğüne sevgi, düşküne merhamet, fakire yardım, komşu hakkı, ana hakkı gibi değerlerimiz ancak sağlam aile yapısıyla korunabilir. Toplumumuz, güçlü bir aile yapısına sahiptir; ancak, sanayileşme, kentleşme, göç gibi ekonomik ve sosyal değişmeler ülkemizde aile yapımızı olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bunun sonucunda, tek ebeveynli aileler, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, boşanmaların artması, nesebi gayrisahih çocukların artması, ahlaki yozlaşma, suç oranlarının artması, kimlik bunalımı, şiddetin yaygınlaşması, psikolojik rahatsızlıklar gibi sorunlar, maalesef başgöstermektedir. Aile Araştırma Kurumu olarak, Türk aile yapısını tehdit eden tehlikelerle mücadele etmekteyiz. Gençlerin ve ailelerin uyuşturucuya karşı uyarılması kampanyamız, medeni nikah kampanyamız, televizyonlardaki şiddete hayır kampanyamız, aile eğitimi, anababa okulu kampanyamız, toplumun eğitim seviyesinin yükseltilmesinin yolu öncelikle kadının eğitiminden geçtiği düşüncesiyle başlattığımız kadın yetişkin okuma yazma kampanyamız, yürütmüş olduğumuz faaliyetlerimizden bazılarıdır.

Aile ile ilgili tutarlı ve sağlıklı bir politikanın oluşturulması için, kamu ve özel ayırımı gözetilmeksizin, toplumumuzun çeşitli kesimlerinin fikir, görüş ve katkılarına ihtiyacımız vardır. Esas itibariyle, devletin milli politika geliştirmeyi amaçladığı bir konuda, toplumun çeşitli kesimlerinin.fikir ve görüşlerini alması, çağdaş, katılımcı, demokratik yönetim anlayışının bir gereğidir. Bu ihtiyaç ve anlayış doğrultusunda, aileyle ilgili görüş ve yaklaşımları toplamak, tartışmak ve Türk Toplumu'nun tercihleri doğrultusunda milli bir politikaya esas olacak ilkeler ve programlar üzerindeki istişari kararları almak üzere 3. Aile Şurası çalışmalarını başlatmış bulunuyoruz. Benden evvel ilk Şurayı yapan Devlet eski Bakanımız Cemil ÇİÇEK'e ve Devlet eski Bakanımız Onay ALPAGO'ya da , geçen şuraları oluşturdukları ve güzel katkıları için candan teşekkür ediyorum.

Cok değerli katılımcılarımızın üç gün sürecek fedakar ve yoğun çalışmaları neticesinde, Türk Ailesi'yle ilgili son gelişmeler, çeşitli konu ve sorun alanlarında geliştirilecek olan görüşler ve çözüm önerilerini ihtiva edecek Şura Kararları , Devletimizin, Hükümetimizin ve Bakanlığımızın aileyle ilgili hizmetlerine ışık tutacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, Şuramıza yaptığınız katkılardan ve Bakanlığımızın faaliyetlerine verdiğiniz destekten dolayı size minnetlerimizi sunuyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu duygularla, 3. Aile Şurası'nın, Türk Ailesi ve Türk Toplumu'na hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım.

AİLE VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI KOMİSYONU KARARLARI

1) Kitle iletişiminde meslek ilkelerinden yola çıkarak kamuoyunda dile getirilen sorunlara dikkat çekmiş, ayrıca;

2) Çözüm yollan içeren kitle iletişiminde meslek ilkelerinin geniş bir uzlaşma zemini içinde yaşama geçilip topluma mal edilmesi konusunda izlenecek denetim stratejilerinin belirlenmesi konusunda görüş birliğine varmıştır.

Öncelikle kamu yararı ve toplumsal sorumluluk ilkelerinin geliştirilerek insani, ulusal, mesleki ahlak konusunda duyarlılık beklenmesi ve bu konuda aksaklıkların toplum üyeleri tarafından kontrolü ve giderilmesi için şikayetlerin ulaşacağı makamların teşekkül ettirilmesine,

Bireylerin hukuki dayanaklardan uzak yargılanmasından kaçınılması ve bireylere cevapdüzeltme hakkı verilmesine,

Ailelerde yoksulluk duygusu, bireylerde umutsuzluk, ruhsal çöküntü ve ahlak aşınmasına neden olan yayınlardan kaçınılmasına,

Ulusal kültür ve onun tamamlayıcı unsurları olan aile, dil, ahlak ve diğer ulusal değerlerin bozulmasını engelleyici önlemler alınarak programlarda ulusal bütünlüğün ve yüksek değerlerin geleceği için Özen gösterilmesine,

Kitle iletişim araçlarının aile içindeki tüm bireylere aynı zaman ve mekanda hitap ettiği düşünülerek eğitici yayın ilkesi ile program yapılmasına,

Tüketici haklarının korunması ve tüketim bilincinin aile üyelerine kazandırılmasına dikkat edilmesine,

Kamu denetçisi işlevinin oluşturulmasına

- Aile açısından olumlu yayınları destekleyenlerin vergi muafiyetine tabi tutulmasına,

- Programlarda özürlülerin ve çocukların istismar edilmemesi yönünde politikalar oluşturulmasına önem verilmelidir.

Müzakere aşamasında Prof. Dr. Kemal ÇAKMAKLI, Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAS, Ayla AGABEGÜM ve Prof. Dr. Recep AKDUR söz alarak açıklama ve katkılarda bulundular.

Kültürel Değerler ve Aile Komisyonunca alınan kararlar okundu.

KÜLTÜREL DEĞERLER VE AİLE KOMİSYONU KARARLARI

Aile yasamı ve aileyi oluşturan bireylerin yaşamı, demokratik değer, tutum ve davranışlarla nicelik ve nitelik kazanan bir dönüşüme yönlendirilmeli, aile içinde özgür bireylerin yetişmesi sağlanmalı, aile bağlılığı desteklenirken üyeler arasında bağımlılık kültürünün gelişmesini önleyici mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Aile bireylerinin, kendisinden, ailesinden, toplumundan ve çağından sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak geliştirilmesi için aileye ve üyelerine dönük sosyal eğitim ve destek programları geliştirilmelidir.

Ailelerin kültürel değerleri aktarmada katı ve kalıp yargılar aktarma işlevi yerine, yeni yetişen kuşaklara bu değerler üzerinde düşünme, sorgulama, yeniden yorumlama, kendini birey olarak gerçekleştirme ve ifade etme olanaklarını sağlayıcı yaklaşımlara yer vererek kültürel değişmeye yeni kuşakların katkılarının artırılması sağlanmalıdır.

Ailenin çocuğa vereceği zihni ve ahlaki terbiye, toplumun üzerinde uzlaştığı milli ve manevi değerler evrensel değerlerle desteklenerek aktarılmalı ve bunların çocuk tarafından içselleştirilerek alınması sağlanmalıdır.

Müzakere aşamasında Prof.Dr. Kemal ÇAKMAKLI rapor üzerinde bir konuşma yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Aile eğitimi ve Aile Sağlığı Komisyonu Raporu okundu.

AİLE EĞİTİMİ VE AİLE SAĞLIĞI KOMİSYONU KARARLARI

- Evliliklerin sorunsuz başlaması için, evliliğe uyum ve evlilikte iletişim gibi konularda gençlerin ve eş adaylarının bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi, (tüm bu çalışmalarda halkın katılımının sağlanması için toplum liderlerinin-öğretmen, ebe, hemşire, muhtar, imam, psikolog, doktor, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve ev ekonomistleri vb. gibi öncelikle harekete geçirilmesi)

- Fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim bozukluklarına neden olan faktörlerin önlenmesi için evlilik Öncesi, evlilik süresince gebelik, doğum ve doğum sonrası hizmetlerle ilgili olarak ailelerin bu hizmetleri talep etmesi sağlanmalı ve devlet bu hizmetlerin yaygınlaştırılması için alt yapı hazırlamalıdır.

- Sağlık ve cinsel eğitimin aileden başlayarak okul öncesi örgün ve yaygın eğitim programlarında kademeli olarak yer alabilmesi için zorunlu ders kapsamında verilmesi sağlanmalıdır. Aile Araştırma Kurumu bu programların oluşturulmasında ve koordinasyonunda aktif bir rol almalıdır.

- Ana-baba ve öğretmenlere okul çağı ve gençlik dönemine özgü sorunlar konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sağlanmalıdır. Bu çerçevede aile, okul ve toplum şiddet konusunda duyarlı hale getirilmelidir.

- Gençlerin özellikle üreme sağlığı ve cinsel sağlık olmak üzere, genel konularda bilgi, danışmanlık ve hizmet almaları için özel tesis ve mekanizmalar geliştirilmelidir.

- Ruhsal problemli birey/bireyleri olan ailelere destek verilmelidir.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008