HEP BİRLİKTE SESLENMELİYİZ "UYUŞTURUCYA HAYIR"

“UYUŞTURUCUYA HAYIR!”

*Bir kez denenmesi bile ölüm tehlikesi taşıyan uyuşturucu madde kullanımı maalesef son yıllarda artarak toplumumuzu tehdit eder hale gelmiştir.Özellikle gençlerimizi hedef alan uyuşturucu,insanımızın fizik ve ruh sağlığını bozarak,onarılmaz yaralara yol açmakta.

Elimizdeki istatistiklere göre (AMATEM tarafından 1991-1993 de yapılan araştırma verileri ) ülkemizde uyuşturucu kullananların %74’ünü 20 yaşın altındaki gençler oluşturmaktadır.Bu grupta 15 yaşın altındakiler,uyuşturucu kullananların %31’ini oluşturmaktadırlar.

İşte bu gerçekler konusunda Devlet Bakanlığımıza bağlı birimlerden Aile Araştırma Kurumu ile birlikte,geçtiğimiz aylarda içinde “Uyuşturucuya Hayır” kampanyası başlattık.Çalışmalarımızı iki grupta toplamak mümkün;

Başta gençler ,ana-babalar olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerini uyuşturucu konusunda uyarma,bilinçlendirme ve eğitmeye yönelik program ve etkinlikler.Bu çerçevede düzenlediğimiz ve yaklaşık 3 bin gencimizin katıldığı kampanyamız gençlerimizle elele,güçlenerek hedefe ulaşacaktır. Televizyonlarda yayınlanmak üzere spot film çalışmalarımız devam etmekte. Ankara,Balıkesir,Manisa,Uşak,Afyon ve İzmir’de düzenlediğimiz “Uyuşturucuya Hayır” konulu toplantılarımızı İstanbul,Adana ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerimizde tekrarlayacağız.Bu faaliyetlerin hepinde koordinatör görevini üstlenen Bakanlığımız,Aile Araştırma Kurumundan ,Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şubesinden ve ilgili kuruluşlardan da uzman arkadaşlarımız yer alacak.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarımızın ikinci bölümünü,Aile Araştırma Kurumumuz tarafından yapılan ve yaptırılan bilimsel araştırmalar oluşturmakta. Araştırmaların temel amacı uyuşturucu ile mücadelede gerekli olan bilimsel veri tabanını oluşturmaktır.

Başlangıç noktası olarak Ankara ili ve merkez ilçesindeki orta öğretim konularını kapsayan “Lise Gençliğinin Uyuşturucu Konusundaki Görüşleri “konulu bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdik.

Bakanlığımız tarafından “Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Konusunda Ailelerin Görüşleri ve Bağımlılığın Aile Üzerindeki Etkisi” konulu bir araştırma projesi AMATEM (Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Merkezi)’e yaptırılmaktadır. Bu araştırmaların sonuçlarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız.

Ayrıca 97 içinde tamamlamayı hedeflediğimiz, iki proje üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir; ”Madde bağımlılığına talebin azaltılması ve önlenmesine yönelik milli bir model geliştirme projesi”,”Çocukların ve gençlerin,alkol,uyuşturucu madde ve sigara kullanma nedenleri ve bu konuda geliştirilmesi gereken tedbirlerin araştırılması projesi”

Uyuşturucu ile mücadelede toplumun her kesimine görev düşmekte,Aileleri , medyayı ve gönüllü kuruluşları yanımızda görmek istiyor, şu ana kadar konuya gösterdiğiniz duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Sorun hepimizin sorunu ,gençlik ülkemizin gençliği hep birlikte “Uyuşturucuya Hayır” demeliyiz.

ORTA ÖĞRETİM GENÇLİĞİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN UYUŞTURUCU KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Türk toplumu, hızla gelişen yeni uluslar arası enformasyon ve ekonomi düzeniyle bütünleşme konusunda ciddi bir ivme kazanmıştır.Bu durum bir yandan bilimde,kültürde ve teknolojide umut verici gelişmelerde gözlenmektedir; diğer yandan sosyo-kültürel değişme sürecinde toplumumuz bir takım yeni sorunlarla da yüzyüze gelmektedir. Çoğu ekonomi kaynaklı sorunlar bugün aile yapımızı tehdit edecek boyutlar kazanmıştır.Ekonomik güçlükler ,eğitim ve öğretim alanındaki yetersizlikler, şsizlik vb. sorunlar toplumun dayanışma gibi moral ve etik değerlerini dönüştürmesini engellemektedir.

Giderek tüketim toplumu niteliği kazanan ülkemizde,kırdan kente göç ve gelir dağılımındaki adaletsizlikler çeşitli toplumsal kesimlerde ağır bunalımlara neden olmaktadır.Kuşkusuz bu anlamda toplumsal risklere en çok maruz kalan kesimlerin Başında çocuklar ve gençler gelmektedir.Son zamanlarda da basında da sık sık yer verildiği gibi gençlerimiz ve çocuklarımız eğitim,sağlık,beslenme konusunda yeterli toplumsal güvencelere sahip değildir.Bunun en çarpıcı örneklerinden biride giderek artan sayıda gençlerimizin alkol ve uyuşturucu kullanımına yönelmesidir.

Ciddi ve toplumsal bir hastalık olan alkol ve uyuşturucu bağımlılığının özellikle orta öğretim gençliğinde yaygınlık kazanmasının nedenlerini araştırmak amacıyla bir araştırma gerçekleştirdik.Bu çalışma Aile Araştırma Kurumu tarafından Ankara ölçeğinde “Öğretmen ve Öğrencilerin Uyuşturucu Kullanımı Konusundaki Görüşlerini” içermektedir.Bu amaçla Ankara ‘da eğitim veren birbirinden farklı 10 lisede 204 öğrenci ve 201 öğretmenle görüşülmüştür.

Uyuşturucu kullanımı konusunda öğretmen ve öğrencilerin önemli bir kısmı (%60) civarında uyuşturucuyu,merak ve özenti ile başlayan ancak sonu ölümle biten bir yol olarak tanımlamaktadır. Çevrenizde uyuşturucu kullanan genç var mı? sorusuna ise ancak %45 dolayında hayır cevabı alınmıştır.Bu konudaki literatüre göre,ülkemizde uyuşturucu bağımlılığı konusunda %42.3 ‘le ilk sırayı orta öğretim gençliği almaktadır.Uyuşturucu kullanmaya yönelten nedenler sorulduğunda öğrencilerin %49’u öğretmenlerinse %40.3 ‘ü arkadaş çevresini göstermektedir.İkinci derecede önemli faktör olarak aile içi sorunlar gösterilmektedir. (Öğrenciler %31.4 ,Öğretmenler %38.8)

Gençlik ciddi aile içi sorunlar ile karşısında kaçış olarak gördüğü uyuşturucuya sığınmaktadır.Bunun yanında uyuşturucu kullanmaya yönelten sosyo-psikolojik faktörlerin başında özenti,merak ve çevreye uyma gibi nedenler gelmektedir.Kendini kanıtlama ve sıkıntı giderme gibi nedenler de uyuşturucu kullanmaya yönelten faktörler olarak belirtilmiştir. Uyuşturucu maddelerin elde edilme yolları öğrencilerin %55.4’üne,öğretmenlerin se %59.7’sine göre bar,disko,oyun salonu vb. gibi eğlence mekanlarıdır.Bu arada ürkütücü bir gerçekte,alkol içeren uçucu yapıştırıcıların uyuşturucu amaçlarla kullanılmasıdır.Öğrencilere uyuşturucu maddelerin elde edilme yolları sorulduğunda %7.4’ü kırtasiyecileri göstermiştir.Öğretmenlerin %10.4’üne göre uyuşturucu madde seyyar satıcılardan temin edilmektedir. Öğrencilerin %63.2’si ,öğretmenlerinse %58.7’si uyuşturucu bağımlısına nasıl yardım edileceğini bilmediklerini belirtmişlerdir.

Öğrencilere göre uyuşturucu madde kullanımıyla ilgili ilk önlem,ailenin gencin sorunlarıyla ilgilenmesi,daha iyi ilişkiler kurmasıdır.(%40.7)Öğretmenlerse çoğunlukla okul-aile-genç işbirliğini öngörmüşlerdir.(%33.3)

Elde edilen bulgulara göre alınacak önlemleri şöyle sıralamak mümkündür.

 • Öncelikle uyuşturucu kullanımını önleyici ve azaltıcı programların hedefi doğrudan aile olmalıdır.

 • Eğitim ve öğretim kurumlarında gençliğin bu kötü ve tehlikeli alışkanlık konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor.

 • Bu amaçla genci aile bütünlüğü içinde ele alan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri yaygınlaştırılmalı,bu tür hizmetler önlemleri ve tedavi programlarını da içermelidirler.

 • Kitle iletişim araçlarını bu toplumsal soruna dikkat çekerek ilgilendirici yayınlara yer vermesi ailelere ve eğitimcilere büyük katkı sağlayacaktır.

 • Gençlerin bu maddeleri kolaylıkla edinebileceği kanalların ortadan kaldırılması gerekiyor.


 •  Ana-Baba Okulu Projesi
 •  Aile Kurumu ,Önemi ,Sorunları
 •  Aile Araştırma Kurumunun 1997 Faaliyetleri
 •  İnsanca Yaşamak İçin...
 •  İzmir'de Türkiye'nin İlk "Umatem" Merkezi Açıldı
 •  Düşmanını Tanı
 •  Uyuşturucu Kullanımıyla Mücadele Atağı
 •  Tv' lerde Uyuşturucuya Karşı Yayın
 •  Hep Birlikte Seslenmelyiz "Uyuşturucuya Hayır!"
 •  Devlet Bakanı Işılay Saygın Vatandaşlarımızı Bilinçlendirmek İçin Almanya'ya Gitti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele, Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu'nun Üçüncü toplantısı Gerçekleştirildi
 •  Uyuşturucu Konulu Yazı, Karikatür ve Fotoğraf Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
 •  "Uyuşturucuya Karşı Devlet Aile Elele" Konulu Panel İstanbul'da Gerçekleşti
 •  Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele İçin Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi Yayınlandı
 •  Ailenizin Televizyonu mu?
 •  Çocuklar İstismar edilmesin
 •  Yetişkin Okur-Yazar Eğitimi
 •  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığına
 •  Özel TV'ler şiddet saçıyor
 •  Devlet Bakani Işılay Saygın, TV'leri programlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı
 •  Devlet Bakanlığı'nın aile fertleri üzerinde olumsuz etkiler bırakan televizyon programlarına yönelik çalışmaları
 •  4. Ulusal Kadın Çalımaları Toplantısı
 •  3. Aile Şurası

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008