AİLEDEN SORUMLU DEVLET BAKANLIĞIM DÖNEMİNDE
MADDE BAĞIMLILIĞI KONUSUNDA YAPMIŞ OLDUĞUM FAALİYETLER

            Bildiğiniz gibi MADDE BAĞIMLILIĞI, günümüzün en önemli ve acil çözüm bekleyen sorunlarından birisidir. İnsan sağlığını ciddi şekilde tehdit etmekte olan uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele konusunda, olayın sosyal boyutu da göz önüne alındığında, konu ile ilgili kurum ve kuruluşların koordineli bir çalışmaya gitmelerinin gereği ortaya çıkmıştır.

             Anayasamızın 41. Maddesinde “Aile Türk Toplumunun temelidir. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” denilmektedir.

             Milli Güvenlik Kurulu, 26.4.1996 tarih ve 393 sayılı kararı ile, uyuşturucu ile müca dele faaliyetleri ve alınacak tedbirlerde koordinasyonu sağlamak üzere “Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu” ile “Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu” oluşturulması için Bakanlar Kuruluna tavsiyede bulunmuştur. Bakanlar Kurulunun 25.7.1997 tarih ve 97/9700 sayılı kararı ile bu kurulların oluşturulması kabul edilmiş ve ilgili Bakanlıklar görevlendirilmiştir. Söz konusu kararda Üst Kurulun Başkanlığını Aileden Sorumlu Devlet Bakanının, Alt Kurulun Başkanlığını ise Aile Araştırma Kurumu Başkanının yürütmesi, her iki Kurulun sekreterya hizmetlerinin de Aile Araştırma Kurumu Başkanlığınca yürütülmesi öngörülmüştür.

Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu :

Adalet Bakanlığı,

Milli Savunma Bakanlığı,

İçişleri Bakanlığı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Milli Eğitim Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı,

Yüksek Öğrenim Kurulu Başkanlığı,

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği,

TRT Genel Müdürlüğü,

SHÇEK Genel Müdürlüğü,

Diyanet İşleri Başkanlığı,

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,

Emniyet Genel Müdürlüğü,

Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı,

üyelerinden oluşmaktadır.


Madde bağımlılığı ile mücadelede ülkemizde üç çeşit temel yöntem uygulanmaktadır.

a. Madde bağımlısı olmuş kişilerin tedavisi ve rehabilitasyonunun yapılması Sağlık Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

b. Uyuşturucu maddelerin üretimi, satışı ve kullanımı ile mücadeleyi İçişleri Bakanlığına Bağlı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı sürdürmektedir.

c. Kamu oyunun madde bağımlılığının tehlikeleri konusunda uyarıcı ve bilgilendirici bir şekilde yönlendirilmesi yöntemi ise “Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu”nun gözetimi ve denetiminde, esas olarak Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından organize edilmesi gerekmektedir.

            

Aileden sorumlu Devlet Bakanlığı yaptığım dönemde, özellikle risk grubundan çocukları olan aileleri ve 12-24 yaş arasındaki gençleri hedef alan, madde bağımlılığının zarar ve sonuçlarını vurgulayan uyarıcı ve bilgilendirici faaliyetleri medya ve ilgili devlet kuruluşları eliyle sürdürmek için çok yoğun çalışmalar yürütülmüştür.

Aileden sorumlu Devlet Bakanlığım döneminde uyuşturucu ile mücadele konusunda yapmış olduğumuz faaliyetleri 2 ana başlık altında toplamak mümkündür;

A.Uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri ve alınacak tedbirlerde koordinasyonu sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Üst Kurul, Alt Kurul ile Alt Kurula danışmanlık hizmeti veren Bilimsel Danışma Komitesi vasıtasıyla gerçekleştirilmiş olan çalışmalar

“Uyuşturucu Kullanımı İle Mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu “ o dönemde üç toplantı yapmıştır. En son 21 Ekim 1998 tarihinde yapılan toplantının sonucunda;

 1. Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Kanun Tasarısı,

 2. Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip, Yönlendirme için Ulusal Politika Ve Stratejiler Belgesi,

© Eğiticilerin Eğitimi Projesi onaylanmıştır.

a.Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Kanun Tasarı Taslağı

Bu kanunun amacı, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığına karşı önleyici tedbirleri almaktır. Bu amacı sağlamak üzere “Madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele Takip ve Yönlendirme Üst Kurulu” bu kurula yardımcı olmak üzere “Madde Kötüye Kullanımı ve Bağımlılığı ile Mücadele Takip ve Yönlendirme Alt Kurulu” ve “Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu” kurulmuştur.

             Bu kurulların görevleri, çalışma usul ve esasları Kanunda belirlenmiş, mücadelenin her kesimde ve düzeyde yapılabilmesi için yürütülecek tüm çalışmaların finansmanı ile ilgili mali hükümlerde yer almıştır. Yine bu Kanun Tasarısında televizyon kuruluşlarının yükümlülükleri ve müeyyideler yer almıştır. Bu tasarı Bakanlıklardan gelen görüşler doğrultusunda son hali verilerek Bakanlar Kuruluna sunulmak amacıyla Bakanlıkların görüşüne açılmıştı.

a.Uyuşturucu Madde Kullanımı ile Mücadele Takip, Yönlendirme için Ulusal Politika ve Stratejiler Belgesi

             Bu belge,Alt Kurul bünyesinde görev yapan kuruluşlardan Sağlık, Milli Eğitim,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile MGK Genel Sekreterliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, SHÇEK Genel Müdürlüğü temsilcileri ve AAK yetkililerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından hazırlanmıştır.

             Bu Politika ve Stratejiler belgesinin hazırlanmasındaki amaç, vatandaşlarımızın özellikle gençliğin uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi veya bundan kurtarılması, uyuşturucu madde üretiminden kullanımına kadar geçen süreç içerisinde mücadele edilmesi konusunda, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyabileceği “Genel Mücadele Esasları” na ilişkin ihtiyaçları karşılamak ve lüzumlu koordinasyonu sağlamak olarak ortaya konulmuştur. Belge hedef kitleyi, genel olarak tüm Türk vatandaşları olarak kabul etmekle birlikte, en önemli risk grubunu 12-24 yaş grubunda bulunan gençlerimiz oluşturmaktadır.

             Belgede uygulanması gerekli tedbir ve esaslar başlığı altında, etkin mücadelede en önemli ağırlık eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine ayrılmıştır. Eğitim faaliyetlerinde aileye yönelik programların uygulanmasından ve eğitim kurumlarında gençliğe verilebilecek programlardan bahsedilmektedir. Ayrıca eğitim kurumlarına devam etme şansı olmayan kişiler içinde çeşitli tedbirler yer almaktadır. Gençliğin boş zamanlarını olumlu faaliyetlere yönlendirme konusunda tedbirler önerilmektedir. Belge madde bağımlılarının rehabilitasyonunun bir düzen içinde yürütülmesi için esaslar da kapsamaktadır

 1. Eğiticilerin Eğitimi Projesi

             Bu proje ile ilgili olarak yaklaşık bir yıl süre ile çalışma yürüten Bilimsel Danışma Komitesi gerekli müfredat programını hazırlamış ve Alt Kurulda da görüşülenProje Üst Kurula sunulmuştur.

Bilimsel danışma komitesi üyelerinin ortaklaşa hazırladığı “Eğiticilerin Eğitimi” isimli pilot çalışmanın amacı, 12-24 yaş grubu hedef kitlesinin içerisinde yer alan gençliğe yaygın ve örgün öğretim kuruluşları aracılığıyla erişmek ve onları madde bağımlılığı konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olaral belirlenmiştir.

Eğiticilerin Eğitimi projesi kapsamındaki ilk pilot çalışma 16-26 Kasım 1998 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Sonraki aşamada uygulamanın ülke genelinde yaygınlaştırılması düşünülmekte idi.

B. Aileden sorumlu Devlet Bakanlığım döneminde yapmış olduğumuz diğer faaliyetler ise şunlardır;

Bağımlılık tedavisinin güç bir tedavi olduğu göz önüne alındığında, sorunun yaygınlaşmasını önleyerek artışın durdurulması önem taşımaktadır. Bunun için biz risk gruplarını ve aileleri biliçlendirmenin ve bilgilendirmenin , sorunun çözümü bakımından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Polisiye tedbirlerle uyuşturucu üretimi, taşınması ve satılması ile mücadele yapılmaktadır. Bu mücadele de polisimiz çok da başarılıdır. Ancak bize düşen görev ailelerin ve gençlerin bilinçlendirilerek çocuklarımızın bu tehlikeden uzak durmasınısağlamaktır.

1. Kamuoyuna Yönelik Faaliyetlerimiz

Bu çalışmalarda basılı, sesli ve görüntülü iletişim araçları kullanılmıştır. Kamuoyunu, Anne – babaları, eğitimcileri ve özellikle de gençliğimizi bilgilendirmeye yönelik televizyon programları yapılmış, dizi ve spot filmler çekilmiş, valiliklerle işbirliğine gidilerek ülke çapında paneller düzenlenmiş, binlerce kitap, dergi, afiş, etiket, çıkartma, kokart, tanıtım pulu bastırılmıştır.

2. Paneller

Çoğunlukla 1997 yılında olmak üzere “Gençlik ve Uyuşturucu”,“Gençliği Bekleyen Büyük Tehlike: Alkol ve Uyuşturucu”, “Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele”, Uyuşturucuya Hayır” ve benzeri isimlerle Ankara, Afyon, Balıkesir, Eskişehir, İzmir,Kırıkkale, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinde düzenlenen panellerde tehlikenin öneminedikkat çekilmiştir. Ayrıca panellerde konu ile ilgili broşürler dağıtılmış ve sine vizyon gösterileri yapılmıştır. Panel yapılan illerin muhtelif yerlerine halkı uyarıcı ve bilgilendirici afiş ve pankartlar asılmıştır. 20 Ağustos 1998 tarihinde İstanbul’da yerel yönetim yetkililerinin de katıldığı bir toplantı düzenlenmiş; İstanbul ilinin uyuşturucu bağımlılığı ve suçları açısın dan çok hassas ve riskli bir bölge olması dolayısıyla bu ildeki faaliyetlere ayrı bir önem veril miştir. Toplantı sonucunda yerel yönetimler ve İl Emniyet Müdürlüğünün katkıları ile çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu toplantılar önce Bahçelievler Belediyesi, sonra da sırasıyla Bakırköy ve Eminönü Belediyeleri organizasyonlarında , anne-babalar ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda, AMATEM ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube yetkilileri ile bazı akademisyenler halka konuyu anlatan sunuşlarını yaparak, sorularla bizzat ilgilenmişlerdir.

             Yaptığımız girişimler sonucunda, bazı il valiliklerince de çeşitli yerel paneller düzenlenmiştir. Bu iller şunlardır: İzmir, Aydın, Hatay, Kastamonu, Muş, Yozgat, Bursa, Rize,Malatya, Erzincan, Zonguldak, Karabük, Samsun, Tunceli, Giresun, Nevşehir, Elazığ, Edirne. Bu panellerin diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanmıştır.

3. Yarışmalar

 1. Slogan Yarışması

             Gençliğin uyuşturucuya karşı uyarılması çalışmalarında gençlere kendi dilleriyle hitap edebilmek amacıyla Türkiye genelinden gençlerin katılımını kapsayan bir slogan yarışması düzenlenmiştir. Bu yarışmaya 4000’e yakın gencimiz katılmıştır.

 1. Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması

             Başlatılan bu çalışmalar toplumumuzun değişik kesimlerinde büyük destek bulmuştur. Verilen bu destek sonucunda 1997 yılı içinde “ Gençlerin Uyuşturucuya Karşı Uyarılması Kampanyası” başlatılmıştır. Kampanya kapsamında ülke çapında, RAKSAV (Raks Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı) sponsorluğunda, müştereken “Gençlik ve Uyuşturucu” konulu kompozisyon, şiir ve resim yarışmaları düzenlenmiş, yarışmalarda dereceye giren eserler afiş, kitap, dergi, albüm gibi tanıtım amaçlı değişik faaliyetlerde değerlendirilmiştir. Kompozisyon dalında 1135 eser,şiir dalında 970 eser, resim dalında 1097 eser yarışmaya katılmıştır. Ödül töreni 29 Nisan 1997’de İstanbul’da yapılmış ve Genç TV den yayınlan mıştır. Ödül töreni gala gecesinde, RAKSAV organizasyonu altında bazı ünlü ses sanatçılarının seslendirdiği ve uyuşturucu konusunda bestelenmiş “İnsanca Yaşamak” adlı şarkı sunulmuş, bu şarkının CD ve kasetleri de yapılmıştır. Yine bu şarkının görüntülü klibi RTÜK’e gönderilmiş, klibin televizyonlarda ve radyolarda yayınlanması sağlanmıştır.Yaptırmış olduğumuz İnsanca Yaşamak klibi 500 adet çoğaltılarak özel televizyonlara da gönderilmiştir.

 1. Basılı ve Görsel Yayınlar

             “Tehlike Kapımızda” isimli uyuşturucu madde kullanımına karşı uyarıcı dramatik 10 bölümlük dizi film, Milli Piyango İdaresinin sponsorluğu ile gerçekleştirilmiş ve anne-babaların ve gençlerin, uyuşturucuya karşı nasıl mücadele edecekleri görüntülü yayın diliyle anlatılmaya çalışılmıştır. Söz konusu film ulusal ve özel yayın kuruluşlarında yayınlanmak üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir. Bu filme ait video kasetler de, yerel televizyonlarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde gösterilmek üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir. Bu filme ait video kasetlerde yerel televizyonlarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde gösterilmek üzere 80 ilin valiliklerine ulaştırılmıştır.

             TRT Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmış ve uyuşturucu ile ilgili uyarıcı 6 spot film hazırlanmıştır. Bu filmler RTÜK ve 80 ilin valiliklerine dağıtılmış ve televizyonlarda gösterilmiştir.

RAKSAV’a eğitim amaçlı sinevizyon yaptırılmıştır.Bakırköy Akıl Hastanesi Vakfı’na yaptırılan “Uyuşturucu Madde Kullanımının Aile Üstüne Etkisi” isimli araştırma, kitap haline getirilerek yayınlanmış ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

 1. Radyo ve Televizyon Aracılığı İle Mücadele

             22 Nisan 1998 tarihinde RTÜK Başkanlığına gönderdiğimiz bir yazı ile konunun önemine dikkat çektikten sonra uyuşturucu, uyarıcı vb. maddelerin zararları konusunda televizyon kanallarının yapacağı yayınlara ilişkin düzenlemelerin ihtiyaca cevap verecek düzeyde olmadığı ve dolayısıyla ilgili yönetmeliklerde değişiklik yapılması gerektiği görüşünde olduğumuz belirtilmiştir.

             Nitekim RTÜK Başkanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişiklikleri 27 Mayıs 1998 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmeliklerde yapılan bu değişikliklere göre, özel Radyo ve Televizyonların haftalık yayın sürelerinin %25’inden az olmamak üzere yapmak zorunda oldukları yayınların kapsamına özellikle çocuk ve gençlerin sigara, alkol, kumar, ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar edinmelerini önleyici programlar da dahil edilmiştir. Diğer bir yönetmelik değişikliğinde ise uyuşturucu ile mücadele konusunda yapılacak caydırıcı nitelikli yayınların haftalık yayın süresinin %5’inden az olamayacağı ve hedef kitleye ulaşabilmek için 09.00-21.00 saatleri arasında yayımlanmasını düzenlemektedir.Bu yönetmelik değişikliklerinden sonra uygulamalar bizzat tarafımdan da titizlikle takip edilmiştir.

 1. Yurtdışı Faaliyetler

             O dönemde Bakanlığımızın Türkiye ‘de uyuşturucuya karşı aileleri ve gençleri bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla yürüttüğü faaliyetlerden haberdar olan Almanya'daki Türk Veliler Dernekleri başta olmak üzere çeşitli derneklerin ve vatandaşlarımızın ısrarlı talep ve davetleri sonucu Dışişleri Bakanlığımızın isteği doğrultusunda Almanya’da Tütk ailelerinin ve gençlerinin uyuşturucuya karşı uyarılması amacıyla 20-25 Mart 1998 tarihleri arasında Frankfurt, Köln ve Münih’te vatandaşlarımıza yönelik olarak bilgilendirme toplantıları ve çeşitli aktiviteler düzenlenmiştir.

             21 Mart 1998 Cumartesi günü Frakfurt’ta Türk Kültür Salonunda 22 Mart 1998 Pazar günü Köln’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği salonunda ve 24 Mart 1998 Salı günü Münih’te Siemens Menza Im Schlulzentrum Salonunda “Ailelerin ve Gençlerin Uyuşturucuya Karşı Uyarılması” toplantıları yapılmıştır. Düzenlenen her üç toplantıya da vatandaşlarımızın İlgisi büyük olmuş ve toplantı salonunda vatandaşlarımızın uyuşturucu kullanımı ile ilgili çok Sayıda sorusu ile konu bütün detayları ile aydınlatılmıştır.

7. Diğer Faaliyetler

İzmir Valiliğinin yapıcı destekleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bina tahsisleri ile üç bağımsız bölüm ve spor tesislerinden oluşan ve bally, tiner gibi uçucu uyuşturucu madde kullanan sokak çocuklarının tedavisini yapacak ve onları sağlıklı yaşama kavuşturacak “Uçucu Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi” (UMATEM) in 28 Şubat 1997’de açılışı yapılmıştır. Bu merkez uyuşturucu maddelerle mücadelede önemli katkılar sağlaması bakımından oldukça önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.


Konuşmalarımda

Okul Aile Birliklerinde bulunan değerli ailelerle toplantılar düzenliyerek (Ülkemizde uyuşturucu tehlikesi ile karşı karşıyayız) çocuklarınıza sahip çıkınız mesajlarını verdik.

Madde bağımlılığını önlemede ailenin üzerine çok önemli görevler düşmektedir. Şimdi bunları bir kez daha sizin aracılığınızla ailelerimize duyurmak istiyorum.

Öncelikle anne ve babalar bağımlılık yapan maddeleri (sigara, alkol, uyuşturucular,uyarıcılar vb.) kullanmayarak çocuklarına örnek olmalıdırlar.

Anne ve babalar çocukların eğitim ve bilgi kaynağı olduklarına göre, çocuklarını Bağımlılık yapan maddeler, bunların etkileri ve sonuçları hakkında bilgilendirmelidirler.

Aile içi kuralları koyan ve politikasını belirleyen kişilerdir. Dolayısıyla bu konuda

Bazı kısıtlamalar getirmeleri ve bunları tatbik etmeleri gerekmektedir.

Aileyi bir araya toplayacak etkinliklerin düzenleyicisi ve katılımcısı olmalı, bu Etkinlikleri sık olarak tekrarlamalı, aile fertlerinin birbirinden uzaklaşmamalarını sağlamalı,

Bu suretle alkol ve diğer maddelerin kullanıldığı arkadaş etkinliklerine alternatif yaratmalıdırlar.

Arkadaş baskısı ile nasıl başa çıkabilecekleri konusunda çocuklarının danışman ve eğitmeni konumunda olmalıdırlar.

Çocuklarının nerede bulunduklarını bilmelidirler.

Madde kullanımını engellemek amacıyla diğer ailelerle işbirliği yapmalıdırlar.

Madde kullanımını teşhis eden ve çocuklarının madde kullanımına müdahale eden,onları yönlendiren kişiler olmalıdırlar.

Anne ve babalar, tedavi ve rehabilitasyon çabalarında faydalı olabilmek için kendi duygu ve hislerine hakim olmalıdırlar.

Devlet Bakanlığım döneminde başlattığımız bu mücadelede, anne ve babaların Öneminin özellikle vurgulanması amacıyla başlatılan kampanyaya “Devlet, Aile El Ele” ismi verilmiştir. Mücadelede süreklilik önemlidir. Benden sonra da bu ve benzeri kampanyaların mutlaka sürdürülmesi gerekirdi.

Bu vesile ile son olarak anne ve babalara şu mesajları vermek isterim:

 • Çocuklarınızı Boş Zamanlarında Spor, Müzik ve Benzeri Etkinliklere Yönlendiriniz.

 • Çocuklarınızın Arkadaşı Kim, Kimlerle Arkadaşlık Yapıyor? Yakinen takip ediniz.

 • Aile içindeki sorunlarınızı çocuklarınızın önünde tartışmayınız.

 • Çocuklarınızla Arkadaş olunuz. Sorunlarına sahip çıkıp, şevkat ve sevgiyi esirgemeyiniz.

 • Çocuklarımıza birlikte sahip çıkalım!

Özellikle anne-babalara yönelik uyarı ve bilinçlendirme çabalarında yerel yönetimler ve gönüllü kuruluşlarla yakın işbirliği yapılması mücadelede başarılı olmanın kaçınılmaz bir gereğidir.


 •   Türk Hukukçu Kadınlar Derneği
 •   Türk Dünyasına Hizmet Edenler Ödülü-1998
 •   Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Kadını
 •   Türk Kadını'nın Bugünkü Durumu
 •   Devlet Bakanı Işılay Saygın ve 12 Üniversitenin İşbirliği
 •   Devlet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği
 •   Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları
 •   Başlık Parası Kalkıyor
 •   Aileden Sorumlı Devlet Bakanlığım Döneminde Madde Bağımlılığı Konusunda Yapmış Olduğum Faaliyetler
 •   Uyuşturucu İLE Mücadele
 •   "Aydınlanmanın Kadınları Ödülleri"
 •   Akdeniz Anemisi
 •   Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
 •   Türk Mutfağı Yarışıyor
 •   4.Avrupe Bakanlar Kurulu Konferansı İstanbul'da Yapıldı.
 •   Kadın Erkek Eşitliği 4.Avrupa Bakanlar Konferansı
 •   Halı Üzerine Bir Söyleşi
 •   Filipinler 100. Yıl Bağımsızlık Kutlamaları

 • Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


  DenizWeb © 2003 - 2008