TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 80 - Türk Silahlı Kuvvetlerinden 01/03/1979 ile 31/12/1984 tarihleri arasında emekli , adı malullük veya vazife melüllüğü aylığına müstehak olarak ayrılan astsubaylar ile bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıkları , aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1’inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür .

GEREKÇE

Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel'inin özlük haklarını belirleyen 926 sayılı kanun hazırlanırken , astsubay statüsündeki askeri personelin maaş ilerlemesinin azami 2’inci derecenin 6’ncı kademesine kadar yükselebilmesi uygun görülmüştür . Zaman içerisinde 926 sayılı askeri personel yasasında değişikliğe ihtiyaç görülmüştür.

1980 yılında herkese bir defaya mahsus bir üst derece veren 2260 sayılı Kanun ile ikinci dereceden maaş almakta olan astsubay ve emeklilerinin birinci dereceye çıkarılmalarına olanak verilmiştir .

1992 yılında 3815 sayılı yasa çıkarılmış.Bu kanun ile de bazı şartlarla astsubayların 1'inci dereceye çıkarılabilmesine yasal imkan verilmiş ek25 inci maddedeki şartları taşımış olan emekli astsubaylar için tasarıya gerekli olan ek geçici madde konmamıştır. Bir kısım görevdeki astsubayın 1 inci dereceye çıkabilmesine imkan tanıyan bu kanun aynı niteliklere sahip bir kısım emekli astsubayın birinci dereceye çıkabilmesini engellemiş olmaktadır .

1998 tarihinde uygulamaya konulan 4376 sayılı kanun ( 926 sayılı kanununun geçici 73'üncü maddesi) aynı amaç doğrultusunda çıkarılmıştır. Kanunun 31 Aralık 1984 tarihini başlangıç tarihi olarak kabul etmiş olması; aynı şartları taşıyan ve 1 Mart 1979 ile 30 Aralık1984 tarihleri arasında emekliye ayrılmış olan astsubayların bu kanundan faydalanmalarına engel olunmuştur.

4376 sayılı kanunun 7'inci maddesi ile 926 sayılı kanuna eklenen ek geçici 73'üncü maddenin başlangıç tarihinin 1 Mart 1979 olarak kabul edilmesi Emekli devlet memurları için 1988 yılında uygulamaya sokulmuş bulunan 331 sayılı Kanun hükmündeki kararnamenin askeri personele yansıtılması ;hukuki bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Yeni bir Kanuni düzenleme ile astsubay statüsündeki emekli personelin mağduriyetleri giderilecek, askeri personel kanununda adalet ve devamlılık sağlanmış olacaktır.

Gereğini saygılarımla arz ederim.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008