ANAVATAN PARTİSİ GRUP BAŞKANLIĞINA

          Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve Gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

         Gereğini arz ederim.27.10.1999

          Saygılarımla

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

Ek:Kanun Teklifi ile Genel Ve Madde Gerekçeleri

EMLAK VERGİSİ KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.–29.07.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 30.maddesinin 4.fıkrasında yer alan “1/10” oranı “1/20” ve 6.fıkrasında yer alan “9/10” oranı “19/20” olarak değiştirilmiştir

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Emlak Vergisi Kanununda “Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina,arsa ve arazi vergisinin kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 oranında tahsil edilmesi” öngörülmektedir. Kısıtlı bulunan veya sit alanında bulunan daimi bakıma muhtaç ve imarı kısıtlı bina sahipleri bu binalarında hiç bir şekilde faydalanamamaktadırlar. Ancak binalarını korumaları ve bakımını yaptırmaları gerekmektedir. Bu konuda bina sahiplerini rahatlatmak ve teşvik etmek amacıyla söz konusu oran 1/20 olarak değiştirilmiş ve daha az vergi ödemeleri sağlanmak istenmiştir


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008