TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ,Sosyal Sigortalar Kanunu ,Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda deşiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 22.07.1999

         Gereğini arz ederim.

          Saygılarımla

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU,SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.–08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 3284 sayılı Kanunla değişik 93.maddesinin (b)bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
b)Evlenen ana ve kız ile erkek çocukların,

MADDE 2. - 08.06.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 6745 sayılı Kanunla değişik 75.Maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış,94.Maddesinin 6.fıkrasındaki “evlendiğinden dolayı aylığı kesilenlerin” ibaresi ile,3166 sayılı Kanunla değişik 90.Maddesinin 1.fıkrasındaki “eş ve “ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 3-17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23.maddesinin 3168 sayılı Kanunla VI numaralı bendi ile 68.maddesinin V no ’lu bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4-02.09.1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 46.maddesinin 1.fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ,Sosyal Sigortalar Kanunu ve BAĞKUR Kanununda dul eşe aylık bağlanmakta ancak dul eşin evlenmesi halinde bu aylıklar kesilmektedir. Yine Sosyal Sigortalar Kanununun 23.Maddesine göre iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde ölen sigortalının 88.Madde gereğince tespit edilecek yıllık kazancının %70 ‘inin % 50’si oranında dul eşe yıllık gelir bağlanmakta ancak dul eşin evlenmesi halinde bu gelir kesilmektedir.

Sosyal güvencesi olmayan dul eş,bu gelir ve aylıklardan mahrum olmamak için evlenmemekte, evlilik dışı beraberliği tercih etmektedir.

Örf ve adetleriyle yaşayan Türk toplumu için hoş karşılanmayan bu fiili beraberliklerin olmaması için “aylığın evlenen dul eşe verilmeyeceğine” dair hükmün mevzuattan çıkarılması uygun olacaktır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008