TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          “Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi” genel ve madde gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

         Gereğini arz ederim.04.08.1999

          Saygılarımla

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

KADASTRO KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.–21 Haziran 1987 tarih ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2. - Evvelce tespit,tescil veya sınırlandırma suretiyle kadastro veya tapulaması yapılmış olan yerlerin yeniden kadastrosu yapılamaz.Bu gibi yerler ikinci defa kadastroya tabi tutulmuşsa,ikinci kadastro bütün sonuçlarıyla hükümsüz sayılır ve Türk Medeni Kanununun 934.maddesine göre işlem yapılır.Süresinde dava açılmadığı takdirde,ikinci defa yapılan kadastro,tapu sicil müdürlüğüne re’sen iptal edilir.
Ancak;
a)Tapulama ,kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin sınırlandırma ,ölçü,çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere;uygulama niteliğini kaybeden ,teknik nedenlerle yetersiz kalan,eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro haritalarını yenileyerek,tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin sağlanması amacıyla tapulama ve kadastro görmüş yerlerde,
b)Daha önce sadece tapu tahriri yapılan veya 23 Haziran 1983 tarihli ve 2859 sayılı Kanuna göre yenileme yapılacak yerler ile 24Şubat 1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun hükümlerine tabi yerlerde,
birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
İkinci fıkranın (a) bendinin uygulanacağı alanlar Genel Müdürün onayı ile belirlenir ve bu bendin uygulanmasında bu Kanunun 2,4,14,15,17,19,21.maddeleri ile 13.maddesinin (B) ve 20.maddesinin (B), (C),(D) bendleri hükümleri uygulanmaz.
Tapulama veya Kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır.
Haritaları teknik mevzuata uygun olarak yapılmış ve tapuya tescil edilmiş ormanlar tapu kütüğüne olduğu gibi aktarılır.”

MADDE GEREKÇE

MADDE 1.Bu madde ile ;3402 sayılı Kadastro Kanununun 22.maddesi günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
Bilindiği üzere memleketimizde kadastro ve tapulama çalışmaları çok uzun yıllar devam edegelmektedir.70 yıllık bir süreç içerisinde yapılan kadastro ve tapulama çalışmalarında ,zamanın harita tekniğine uygun yapılmış planlar günümüz teknolojisinin ortaya koyduğu hassasiyet ölçüsüne göre değerlendirildiğinde yetersiz kalmaktadır.Bazen gerek ölçü ,gerek tersimat ,gerekse zeminde parsel sınırları değişmemesine karşın sınırlandırma hataları sonucu harita üretimlerinin hatalı yapılmış olduğu görülmektedir. Kadimden beri arz sınırları değişmediği sabit olan taşınmazların planlarının zemindeki sınırlarına uymadığı,planların uygulanması sonucu zemindeki tasarruf sınırlarına göre aykırı durumların varlığı bir takım mülkiyet nizalarını doğurmakta,vatandaşlar idari ve kazai yönden davalı-davacı durumunda düşmektedirler.
Evvelce yapılan kadastro veya tapulama çalışmaları sırasında veya sonraki değişiklik işlemlerinde sınırlandırma,ölçü,çizim ve hesaplama hatalarını düzeltmek üzere bu madde hazırlanmıştır.
MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Kadastro;taşınmaz malların arz üzerinde sınırlandırılması,sınır köşe noktalarının harita tekniğine uygun olarak ölçülüp,belli ölçeklerde plana bağlanması ile üzerindeki mülkiyet ve mülkiyetten gayri aynı hakların tespiti sonucu,Türk Medeni Kanununun öngördüğü modern tapu sicillerinin oluşumunu sağlayan hukuki ve teknik bir işlemdir.

Kadastrodan beklenen amaç;hukuki hakların gerçek durumunu göstermesinin yanısıra ,sınır güvenliğini oluşturma tekniğine uygun,hatasız yapılmış bir plan (Harita ) ile taşınmaz malların sınırının tartışmasızlığını sağlamaktır.

Türk Medeni Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğü hükümlerine göre;Plan,Tapu Sicilinin ana siciller bölümünde yer almaktadır.Tapu kütüğü ne kadar hukuka ve evrakı müsbiteye uygun ,hatasız tutulmak zorunda ise o plan da o derece altlığını teşkil eden teknik belgelere uygun ve hatasız olmak zorundadır.

Geçmiş yıllarda yapılan kadastro veya tapulama çalışmalarında,üretilen harita ve planlar;yapımındaki teknik hatalar ,kaba ölçmeler veya o günün harita tekniğinin günümüz teknolojisinin ulaştığı hassasiyete uygun olmayışı gibi çeşitli nedenlerle, taşınmaz malların sınırlarının,Türk Medeni Kanununun 645.maddesinde belirtilen asıl olan plandır hükmüne göre belirlenmesinde yeterli güveni verememektedir.

Teknik belgelerine uymayan,gerçeği yansıtmayan,hatalı ve eksik olduğu anlaşılan planın,arz üzerinde mülkiyet güvenliğini ne derece sağlayabileceği kuşkuludur.

Bu nedenlerle;planın,arz üzerindeki sınırları aynen yansıtacak şekilde hatasız oluşturulması ası olmalıdır.Eğer plan hatalı ise kadastro amacına ulaşamaz ve Tapu Sicilinin asli unsurlarından biri eksik kalmış sayılır.

Daha önce tapulama veya kadastrosu yapılmış yerlerde,Türk Medeni Kanununun öngördüğü modern tapu sicillerinin oluşumunu sağlarken,eğer Tapu Sicillerini oluşturan tüm ana unsurlar doğru ve hatasız ise bu gibi yerlerde ikinci kez kadastro yapılmaması kuraldır.Aksi halde yani hatalı bir plan yapılmış ise kadastro bir yönüyle eksik kalmış sayılır.Bu eksikliğin giderilmesi de yine Devletin görevi olmalıdır.

Bu amaçla daha önceki yıllarda tapulama veya kadastro sonucu yapılan haritaların (plan) teknik nedenlerle yetersiz kalması,eksikliğin görülmesi veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilmesi durumunda hataların giderilerek paftaların sağlıklı hale getirilmesi amacıyla 3402 sayılı Kadastro Kanununun ikinci defa kadastro yapılamaz hükmüne,istisna getirmek zorunluluğu doğmuştur.Bu çerçevede Kanunun 22.maddesi yeniden düzenlenmiştir.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008