TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

         Gereğini arz ederim.

          Saygılarımla

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA İÇTÜZÜK TEKLİFİ


MADDE 1.–Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 14.maddesine aşağıdaki (10) numaralı bent eklenmiş ve mevcut (10) numaralı bendin numarası (11) olarak değiştirilmiştir.

10 - Başbakanlık Divanı bünyesinde oluşturulacak “Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Eşitliğini İzleme Kurulu “aracılığıyla kadın erkek eşitliğini her alanda sağlamak ve izlemek amacıyla çalışmalar yapmak;

MADDE 2-Bu İçtüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3-Bu İçtüzük Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.

MADDE GEREKÇE

MADDE 1.Bu madde ile ;3402 sayılı Kadastro Kanununun 22.maddesi günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
Bilindiği üzere memleketimizde kadastro ve tapulama çalışmaları çok uzun yıllar devam edegelmektedir.70 yıllık bir süreç içerisinde yapılan kadastro ve tapulama çalışmalarında ,zamanın harita tekniğine uygun yapılmış planlar günümüz teknolojisinin ortaya koyduğu hassasiyet ölçüsüne göre değerlendirildiğinde yetersiz kalmaktadır.Bazen gerek ölçü ,gerek tersimat ,gerekse zeminde parsel sınırları değişmemesine karşın sınırlandırma hataları sonucu harita üretimlerinin hatalı yapılmış olduğu görülmektedir. Kadimden beri arz sınırları değişmediği sabit olan taşınmazların planlarının zemindeki sınırlarına uymadığı,planların uygulanması sonucu zemindeki tasarruf sınırlarına göre aykırı durumların varlığı bir takım mülkiyet nizalarını doğurmakta,vatandaşlar idari ve kazai yönden davalı-davacı durumunda düşmektedirler.
Evvelce yapılan kadastro veya tapulama çalışmaları sırasında veya sonraki değişiklik işlemlerinde sınırlandırma,ölçü,çizim ve hesaplama hatalarını düzeltmek üzere bu madde hazırlanmıştır.
MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Günümüz çağdaş,demokratik kabulleri gereği Birleşmiş Milletler ,Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi resmi terminolojisinde yerleşmiş olan kadının insan hakları, insan hakları genel çerçevesi içinde ve fakat özel önlemlerin hayata geçirilmesiyle korunmaktadır.İnsan haklarına ilişkin tüm uluslar arası sözleşmeler her iki cinse işaret etmekle birlikte uygulamalara bakıldığında kadın sorunlarının ayrı bir alan oluşturduğu görülür.

Ülkemizde de,Anayasa gereği kadın erkek yasa önünde eşit haklara sahip olmakla birlikte yaşamsal gerçeklere ve istatistiksel verilere dayanarak yoksulluktan en çok mağdur olan, eğitim olanaklarından gereğince yararlanamayan,istihdam ve yönetimde erkekle eşit şansa sahip olmayan cinin kadın olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Temelde eğitim ve karar alma sürecinde yerleşik rol kalıpları nedeniyle gereğince yer alamayan kadınlar açısından bu durum,uygarlığın nimetlerinden erkekler ölçüsünde yararlanamamaları sonucunu doğurmaktadır.

1975 yılında,kadının statüsünün yükseltilmesi hedeflenerek başlatılan dünya çapındaki çabalar süreci bir çok ülkede Kadın Erkek Eşitliği Çerçeve Yasası , parlamentolarda Kadın Hakları İzleme Komisyonu,Kadın Bakanlıkları gibi yasal ve kurumsal gelişmelerle somutlaşmıştır.

Uygar toplumların en temel göstergelerinden bir olan kadın erkek eşitliğinin yaşama geçirilmesi,eşitlikçi ve paylaşımcı aile modelinin benimsenerek öncelikle aile içi demokrasinin yerleştirilmesi amacıyla ülkemizde de benzer gelişmelerin sağlanması kaçınılmaz görünmektedir.

Yanı sıra bu yolda atılacak yasal,idari ve kurumsal adımlar, Türkiye ‘nin taraf olduğu bu konudaki uluslar arası sözleşme ve deklarasyonlar ile 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi uyarınca, sözleşmelerin devletlerin bağlayıcı niteliği gereğidir. 1985 yılında T.B.M.M. ‘de onaylanarak 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe konulan BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslar arası Sözleşmesi taraf devletleri kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasa,yönetmelik, adet ve uygulamaları değiştirmek,feshetmek ve kadın erkek eşitliğinin fiilen sağlamak üzere geçici ve özel önlemler almakla yükümlü kılmaktadır.

Kadınlara fırsat önceliği de dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması gereğini vurgulayan,1995 yılında gerçekleştirilen Dördüncü Dünya Kadın Konferansı sonunda 186 ülke tarafından kabul edilen Eylem Planı ve Pekin Deklarasyonu İle Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu kararları üye ülkelerde fiilen kadın erkek eşitliği sağlanıncaya kadar bu özel önlemlerin sürdürülmesine işaret etmektedir.

Ayrıca ,gerek Kasım 1998’de İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan Avrupa Konseyi Kadın Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakanlar Konferansında alınan kararlar uyarınca,gerekse 23 Temmuz 1998 tarihinde TBMM Başkanlığına sunularak 3 Kasım 1998 ‘de Genel Kurul ’da görüşülmüş olan Kadının Statüsünün Araştırılarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin Yaşama Geçirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Kurulan 10/219 esas sayılı Meclis Araştırma Komisyonu Raporunda da önerildiği gibi, Cumhuriyetin getirdiği yurttaşlık ve seçme seçilme hakkı gibi temel haklardan yararlanan kadınlarımızın günümüz koşullarında çağdaş kazanımlardan tam ve eşit olarak yararlanılmasını sağlamak üzere ; TBMM ‘ne sevk edilen yasaları bu çerçevede değerlendirecek ve temel hak ihlalleri konusunda görüş bildirecek bir yapının Meclis bünyesinde bulunmasında yarar vardır.

Kadının erkekle eşit durumuna getirilmesi,kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti devrimleriyle amaçlanan bir hedefin gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir adım olacaktır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008