TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Tarafımdan hazırlanan “24.02.1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”genel madde gerekçeleri ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

         Gereğini arz ederim.

          Saygılarımla

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

EK:Söz konusu kanun teklifi ile Genel Madde Gerekçeleri

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi


MADDE 1.–24.02.1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1. maddesinin 1.fıkrasında aşağıdaki cümle eklenmiştir
“Hak Sahibinin ölümü halinde bu aylık dul eşe bağlanır.”

MADDE 2. -Aynı kanunun 2.maddesinin 1.fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu kanunun 1. maddesine göre kendilerine aylık bağlanan dul eş de bu haklardan yararlanır.”

Geçici madde 1-Bu kanunun yayımı tarihine kadar ölmüş olanların dul eşlerine de müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren aynı esaslara göre aylık bağlanır. Ancak ,bunlara geçmişe yönelik herhangi bir ödeme yapılmaz.

MADDE 3-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-Bu İçtüzük Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.2402.1968 tarih ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1. maddesine göre aylık alanların ölümü halinde ,dul eşlerinin de söz konusu aylığı almalarına imkan tanıyan bir düzenleme getirilmektedir.

MADDE 2-Bu Kanunun 1. maddesine göre kendilerine aylık bağlanması ile gazilerin dul eşlerine getirilen bazı hakların verilmesinin zaman açısından düzenlenmesi yapılmakta ve geçmişe yönelik hak taleplerinin mümkün olmadığı düzenlenmektedir.

MADDE 3-Yürürlük maddesidir.

MADDE 4-Yürütme maddesidir.

GENEL GEREKÇE

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanununa göre; Milli Mücadeleye İştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Koraya ayak bastığı Ekim ayından başlamak ve 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Antlaşmasına kadar Kore’de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına ve 1974 yılında Temmuz 1. ve Ağustos 2. barış Harekatında Kıbrıs’ta fiilen savaşa katılmış olan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece ,vatani hizmet tertibinden 3000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanmakta ve Devlet Demiryolları ile Denizcilik İşletmelerinin iç hatları vasıtalarında birinci mevkide ve belediye vasıtalarında karşılıksız seyahat etmektedirler.

Toplam 26.000 kişi civarında olan Kore gazilerinden 12.000 ‘i ve toplam 38.884 kişi olan Kıbrıs gazilerinden tahmini 32.000’i hayatta bulunmaktadır. Kıbrıs ve Kore gazilerinden bugüne kadar ölmüş olan yaklaşık 20.000 gazinin hayatta olan dul eşlerinin de;gazinin faydalandığı aylığın tamamından Ve Denizcilik İşletmesi ile Devlet Demiryolları iç hatları vasıtalarından ve belediye vasıtalarından herhangi bir bedel ödemeksizin yararlandırılması toplumun gazilere verdiği önemin ve kadirşinaslığın gereğidir.

Ayrıca gazilerin ölümünden sonra bazılarının dul eşleri ekonomik olarak mağdur olmakta ve sadece gazi aylığı ile geçinen gazi aileleri bulunmaktadır. Gazinin ölümü ile aylıkları kesildiğinden dolayı ekonomik ve sosyal yoksulluk içine düşen dul eşlerinde desteklenmesi Anayasamız tarafından teminat altına alınan sosyal devlet ilkesidir.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008