403 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU'NUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı kanununun 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .

MADDE 5 - Bir Türk ile evlenen yabancı, Türk vatandaşlığına geçmek istediğini 42. maddede gösterilen şekilde bildirdiği veya vatansız bulunduğu veyahut evlenmekle eski vatandaşlığını kaybettiği taktirde Türk Vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.

Evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli olan yabancı Türk Vatandaşlığını muhafaza eder.

Butlanına karar verilmiş evlenmeden olan çocuklar, ana ve babaları hüsnüniyetli olmasalar dahi Türk Vatandaşlığını muhafaza ederler .

MADDE 2 - 403 Sayılı Türk vatandaşlık kanununun 7.maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

B) Bir Türk Vatandaşıyla evlenerek Türk vatandaşlığı kazananların reşit çocukları;

MADDE 3 - Bu madde resmi gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu kanun bakanlar kurulu tarafından yürütülür.

GENEL GEREKÇE

19. yüzyıl kölelik sistemi gibi bir insanlık ayıbının yok olduğu yüzyıldır.

21.Yüzyılda aynı derecede inanılmaz bir insanlık ayıbının cinsiyet ayrımının tüm izleriyle ortadan kalktığı yüzyıl olacaktır.

Gelecek nesiller cinsiyet ayrımcılığına , bugün bizim kölelik sistemine bakarken duyduğumuz nefret ve utançla bakacaklardır .

Türk vatandaşlık kanunu , bir yabancı kadınla evlenen Türk vatandaşı erkeğin eşine derhal Türk vatandaşlığı verirken, bir yabancı erkekle evlenen Türk vatandaşı kadının eşinin Türk vatandaşlığına kabulü için 6. maddedeki şartlarla birlikte birde bakanlar kurulu kararı istemektedir. Bu bir cinsiyet ayrımcılığıdır.

İnsan haklarına, Kopenhag kriterlerine ve hepsinden önemlisi insanlık onuruna aykırı olan bu hususun düzeltilmesi için iş bu kanun teklifi hazırlanmıştır .

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - 403 sayılı Türk vatandaşlık kanununda Türk vatandaşıyla evlenen yabancı kadına otomatikman Türk vatandaşlığı veren , Türk vatandaşıyla evlenen yabancı erkeğe ise , 7. maddede uyarınca bakanlar kurulu kararı ile Türk vatandaşlığına geçme imkanı tanıyan yasanın 5. maddesi, cinsiyet ayrımcılığına son verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2 - 203 sayılı kanunun 7.maddesinin (b ) fıkrası değiştirilerek 5. madde ile uyumlu hale getirilmiştir.

MADDE 3 - Yürürlük maddesidir

MADDE 4 - Yürütme maddesidir .


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008