KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 17. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ( a) bendinin başına Yaşlı ve sakat bakım ve huzur evleri ile ibaresi eklenmiş, (a) bendinin içinde geçen Yaşlı ve sakat bakım ve huzur evleri ,ibaresi çıkarılmıştır.

MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür .

GEREKÇE

3065 Sayılı katma değer vergisi kanununun 17.maddesinde , genel ve katma bütçeli dairelerin yaşlı ,sakat bakım ve huzur evi işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun hizmetler, sosyal amaç taşıyan istisnaların içerisinde yer almakta ve katma değer vergisi uygulanmamaktadır .

Ancak , yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve bakmak ,sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçek kişiler ve özel hukuk kişileri tarafından kurulan huzur evlerinde ise % 17 katma değer vergisi uygulanmaktadır .

Anayasamızın 2 inci maddesi , Türkiye cumhuriyeti toplumun huzuru milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan , demokratik ,laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Denilmekte olup , yine anayasamızın 61 inci maddesinin içeriğinde yaşlılar devletçe korunur , yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir denilmektedir.

Halen huzur evleri ve yaşlı bakım evlerinde kalmakta olan yaşlıların büyük bir bölümü ssk ,Bağ - kur emeklisi olup , başka bir gelirleri de bulunmamaktadır.

Bu nedenle tüm yaşlı ve sakat bakım ve huzur evleri katma değer vergisinden müstesna tutulmalıdır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008