ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı orman kanununun değişik 2 inci maddesine (b) bendinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Ancak orman sınırları dışına çıkartılarak hazine adına kaydedilen yerlerden; öncesinin orman olmadığı saptanan 1948- 1949 yıllarında yapılan ilk orman tahdit çalışmaları ile ilgili orman tahdid krokisi ve hudutnamelerinde kültürel arazi olarak yer alan , ilgili kanunları uyarınca zilyedine tapu edilen ve tapulaması kesinleşen yerlere uygulanmaz .Bu gibi yerlerin mülkiyeti herhalde tapu sahibine intikal eder.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer .

MADDE 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

1948 -1949 yıllarında yapılmış olan ilk orman tahdit çalışmalarında ve düzenlenen Devlet Ormanı Hudutnamelerinde ormana sınır kültürel arazi ( tarım toprağı ) olarak yer alan gayrimenkuller ,daha sonra 31.08.1956 tarihli 6831 sayılı orman kanununun 1734 sayılı yasa ile değişik 2. maddesi ve orman kadastro çalışmalarına ilişkin diğer maddeleri uyarınca yapılan aplikasyonlarda önce orman hudutları gerisine çekilmiş ardından 2. madde ile hazine olma orman sınırı dışına çıkarılmıştır .

Orman kanununun 3302 sayılı yasa ile değişiklik 2/ B maddesinin 1986 yılında yürürlüğe girmesinden sonra bu gibi yerler , ayrıca orman kanununun 2/ B maddesi kapsamına alınmışlardır

İlk orman tahdidinin aplikasyonu ve orman kadastro çalışmaları yapılan orman köylerinde, köy kahvelerinde askı ile ilandan sonra yasal süresi içinde itiraz ve dava açma hakkını kullanamayan tapulu mülk sahibi orman köylülerinin tapuları yasa uyarınca geçersiz olmuştur .

Evveliyatı orman olmadığı halde daha sonra, önce orman sınırları içinde çekilen , ardından orman kanununun 2 ve2/ B maddeleri uygulanarak hazine adına orman dışına çıkarılan bu gibi yerlerde köylü hak kaybına uğramıştır.Mülkiyet hakları zayi olmuştur.1948-1949 ilk orman tahdit çalışmalarında ormana sınır tarım arazisi görünen , ancak daha sonra bir şekilde orman sayılan bu gibi yerlerdeki mülkiyet hakları zarar görenlerin haklarının iadesi için bu kanun teklifi yapılmıştır.

Yüce meclise saygı ile sunulur.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008