ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-25.3.1997 tarihli ve 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EKMADDE 1- Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından heyet raporuyla özürlülüğü kanıtlanmış ve özürlü kimliği verilmiş her özürlüye on sekiz yaşına kadar , asgari ücretin 1/3 ü oranında , on sekiz yaşını bitirmiş ve Başkanlıkça çalışma olanağı sağlanamayan her özürlüye asgari ücretin2/3 ü oranında aylık verilmek üzere her yıl devlet bütçesine gerekli ve yeterli ödenek konulur, aylıklar TC Emekli sandığı kanalıyla bağlanır ve ödenir. Bağlanacak aylıklarla ilgili usul ve esaslar altı ay içinde başkanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer .

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

GEREKÇE

Toplumumuzda varlığından,sorunlarından ve nasıl yaşadıklarından bir çoğumuzun haberi dahi olmadığı ,sayıları binleri ,on binleri aşan engelli insanımız yaşamaktadır.Engelli gurupların içinde en şanssız olanı ise zihinsel engellilerdir ve engelli olmak kendi tercihleri değildir.

Özellikle zihinsel engelli bir insan , ömür boyu korunmaya muhtaç ve başkalarına bağımlı yaşamak zorundadır.Bu nedenle ,zihinsel engelli çocuğa sahip anne ve babanın , ölümlerinden sonra çocuklarını bekleyen belirsiz geleceği düşünerek, aile için bir kabus , bir yıkım olan engelli çocuk için az da olsa maddi bir imkan sağlamak insani olacaktır .bu kabusu birebir yaşayan zihinsel engelli çocuğa sahip aileler bilirler.

Engelli bir çocukla yaşamanın ailelere getirdiği acıları , psikolojik ve sosyal yükü ve çocukları bekleyen belirsiz geleceği düşünerek bireyin . aile üzerindeki ekonomik yükünü hafifletmesi için bu teklifi yapmış bulunmaktayız.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008