TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI’NIN
10.MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA
KANUN TASARISI TEKLİFİ

MADDE 1.2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Genel Esaslar” başlıklı Birinci kısmının “Kanun Önünde Eşitlik” başlıklı 10. maddesinin 2. ve 3. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“Hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olması esastır.Devlet cinsler arası toplumsal eşitliği özellikle aile,eğitim,istihdam ve siyasal katılım da dahil olmak üzere yaşamın her alanında fiilen sağlamak için gerekli düzenlemeleri yaparak her türlü önlemi alır.”
Devlet organları ve idari makamları bütün işlemlerinde bu maddenin özüne uygun olarak hareket etmek zorundadır.

MADDE 2.Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE


Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve devrimleriyle her alanda kadın erkek eşitliğinin sağlanması hedef alınmıştır.1982 Anayasası’nın 10. maddesinin 1. fıkrası “herkesin yasa önünde eşit olduğu”kuralını koymakla genel eşitlik ilkesini düzenlemiştir.

Birinci fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “dil,ırk,renk,cinsiyet,siyasal düşünce, Felsefe,inanç,din,mezhep ve benzeri sebeplerle “ayrımın gözetilemeyeceği ve ikinci fıkradaki “hiçbir kişiye ,aileye,zümreye,sınıfa,ayrıcalık tanınmayacağı“ kuralları uluslararası anlaşmalarda yer alan “ayrım yasakları”kuralını karşılamaktadır.Anayasamızda eşit haklara sahip olma ilkesini düzenleyen özel bir kural bulunmamaktadır.

“Genel eşitlik ilkesiyle” ,uygarlığı birlikte yaratmış olan kadın ve erkeğin toplumsal eşitliğinin fiilen sağlanamadığını,yaşamın her alanında demokratik hukuk devleti olma ölçütüne yaraşır durumda olmadıkları gerçeğini göz ardı edemeyiz.Ülke nüfusunun yarı- sının haklarının söz konusu olması nedeniyle taşıdığı önem, uluslararası sözleşmelerde öncelikle korunmuş olması ve özellikle Atatürk devrimlerine uygun düşen devrimci niteliği Eşit Haklara Sahip Olma ilkesinin genel eşitlik ilkesinin somut bir şekli ve uygulama hali olarak Anayasamızda özel bir norm ile garanti altına alınmasını gerekli kılmaktadır.

Eşit haklara sahip olma gereğinin gerçek amacı adaleti gerçekleştirmek olduğu kadar ,kadına kendini özgür bir kişi olarak gerçekleştirebilmek olanağını da sunmaktır.

Alman,İsviçre,Avusturya Anayasalarında da olduğu gibi ülkelerin anayasalarında yer alan “genel eşitlik ilkesinin”yasalarda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yetmemesi karşısında “kadın ve erkek eşit haklara sahiptir”gibi özel hükümler konulması yoluna gidilmiştir.Buna benzer çalışmalar uluslararası alanda da görülmektedir.

İnsan haklarından kadın ve erkek,herkesin eşit olarak yararlanmasını sağlamak üzere İnsan Hakları Bildirgeleri kabul edilmiştir.Buna karşın,kadınlara karşı ayrımcılığın yasalarda ve yaşamın her alanında devam etmekte olması nedeniyle kadının insan haklarından erkeklerle eşit olarak yararlanabilmesini sağlamak üzere,Birleşmiş Milletler tarafından insan haklarına somut bir içerik kazandırmış olan “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) “hazırlanmış ve 1981 yılında yürürlüğe girmiştir.Bu anlaşmaya taraf ülke olarak Türkiye,fiili eşitliği sağlayacak her türlü önlemi alma konusunda taahhüt altına girmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 7 No’lu Ek Protokolünde de benzer bir düzenleme yer almaktadır.Sözleşmenin 14. maddesinde,sözleşmede öngörülen hak ve özgürlüklerden herkesin cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin yararlanmasının sağlanacağı ifade edildiği halde,bu kuralın da Anayasalardaki Genel Eşitlik İlkesinde olduğu gibi , kadın –erkek eşitliğinin sağlanmasına yetmediği görüldüğünden 7 No’lu Ek Protokol ile haklarda eşitlik sağlanmaya çalışılmıştır.

Türk Hukuku açısından,yasalarımızda hala varlığını sürdüren kadın erkek eşitliğine Aykırı hükümlerin kaldırılması için en etkili yol,çağdaş hukuk sistemlerinde benimsenmiş olan uygulamaların örnek alınması ve Anayasamıza Eşit Haklara Sahip Olma İlkesinin Bir hükümle eklenmesidir.Gerek diğer ülkelerde gerekse ülkemizdeki uygulamalardan da Görüldüğü gibi
Anayasalarda Genel Eşitlik ilkesine yer verilmesiyle,yasalarda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması güç olmaktadır.Anayasa teklif konusu hükmün eklenmesi ile Kadın ve Eşit Haklara Sahip Olmaları İlkesinin yansıması kolaylaştırılmış olmaktadır. Bu düzenleme TBMM’nde hazırlanacak bütün yasalarda kadın erkek eşitliğine temel oluşturacaktır.

Batı hukuklarında olduğu gibi kadın erkek eşitliğinin sağlanması için Anayasa’ya Genel eşitlik ilkesi yanında konuyu tartışmasız hale getiren açık bir hüküm konulması gerekmektedir. Kadın ve Erkeğin Eşit Haklara Sahip Olması İlkesi de bunu içermektedir.

Yürürlükteki hukuki düzenlemeler ve özel hukuk işlemlerinden doğacak kurallar ve sözleşme koşulları sadece Anayasa ilke ve kuralları izin verdiği oranda hukuksal sonuçlar doğurabilir.Hakimler kanunları uygularken,yasal boşlukları doldururken ve takdir haklarını kullanırken Anayasa kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.Bu işlemler,Anayasa’nın ikinci maddesinde bağlayıcı olarak konulmuş bulunan demokratik,laik,sosyal hukuk devletinin Atatürk Milliyetçiliğine bağlı ve insan haklarına saygılı ana ilkelerine uygun olmak ,bu ilkelere uygun olarak uygulanıp yorumlanmak ve ilkeler izin verdiği oranda yasal sonuçlar doğurmak zorundadırlar.

Bu düzenleme,Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana gerçekleşen devrimlerle amaçlanan bir hedefin somutlaştırılması yolunda önemli bir adım olacaktır.Bu adım, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin hızlanması,geleceğinin ve sürdürülebilir kalkınma hamlesinin güçlenmesi sonucunu doğuracaktır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008