DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

Unvanlı bir kadroya atanabilme şartları

MADDE 68/ A- Kamu hizmetinde çalışanların her türlü unvanlı bir kadroya atanabilmeleri için ,atanacağı kadronun kanuni şartlarını haiz olmakla birlikte , kurumlarınca yapılacak sınavı kazanmaları şarttır.

GEÇİCİ MADDE 1- Kurumlar, bu kanunun yayımı tarihini izleyen altı aylık süre içinde , bu konu ile ilgili yönetmelik çıkarır veya mevcut yönetmeliklerinde gerekli değişikliği yaparlar.

MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için yönetici konumunda olan kişilerin hem bilgi hem de yönetici vasfına haiz olmaları gerekmektedir.

Unvanlı kadrolara yapılan atamaların objektif kriterlere göre yapılması uygun olacağı gibi her kurum , kendi bünyesinde çalıştıracağı yöneticilerin vasıf ve niteliklerini en iyi şekilde tespit edecektir.

Bu nedenle hazırlanan teklifle unvanlı kadrolara atama yapılabilmesi için atanacak kişinin o kadro için gerekli tüm kanuni şartlara haiz olmakla birlikte kurumlarca yapılacak sınavları kazanmaları şartı da getirilmektedir.

Yapılan değişiklikle , 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bir madde eklenmiş ve geçici madde ile de teklifin kanunlaşması halinde kurumların , altı aylık bir süre içinde yönetmeliklerinde bu konudaki düzenlemeleri yapacağı hükmü getirilmiştir.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008