İZMİR MİLLETVEKİLİ IŞILAY SAYGIN'IN TEKLİFİ

1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1. - 1475 Sayılı İş Kanununun 2869 Sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesine aşağıdaki (C) fıkrası eklenmiştir.

C) İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde % 1 oranında, 2828 Sayılı Kanun kapsamında iken koruma kararı kaldırılmış çocukları meslek ve yeteneklerine uygun bir işte çalıştırmakla yükümlüdür.

Bu şekilde çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde daimi işçi sayısı esas alınır. % 1'in hesaplanmasında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama iblağ edilir.

İşveren çalıştırmak zorunda olduğu bu durumdaki kişileri İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile sağlar.

Bu suretle çalıştırılacakların nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işverenlerce işe alınma usul ve esasları bir tüzükle düzenlenir.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

G E R E K Ç E

Anayasamızın çalışma, sosyal güvenlik ile ilgili hükümlerinde vatandaşlarımıza bu konularda güvence vermeyi gaye edinmiştir. ''Herkes, dilediği alanda çalışma hürriyetine sahiptir'', ''Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir'' ''Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır'', ''Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir'',''Devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır'' biçimindeki Anayasa hükümleri yukarıda belirtilen temel gayenin tahakkukuna matuf düzenlemelerdir.

Özellikle devlet, sakat, eski hükümlü, korunmaya muhtaç çocuklarla yaşlı ve güçsüzleri himaye edici özel düzenlemeler yapmıştır.Bunlar bilhassa 1475 sayılı ^iş kanunu^ ve 2828 sayılı ^sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunlarıdır.^

İş kanununun 25. maddesi sakat ve eski hükümlülerin çalıştırılma zorunluluğunu getirmiş ve onları belli ölçüde çalışma hakkına kavuşturmuştur.

Ülkemizde sorun olan bir konuda yetiştirme yurtlarında korunmaya alınmış çocukların durumudur. 2828 sayılı kanun gereğince korunmaya alınan çocuklar reşit olduktan sonra genelde, korunma kapsamından çıkarılmakta ve toplumda bir boşluk içine itilmektedir. Bu ise pekçok sosyal problemi beraberinde getirmektedir.Ülkemizde işsizlik durumu malumdur. Normal ailesiyle birlikte yaşayan ve reşit olduktan veya belirli tahsilden sonra iş arayan gençlerimiz yeterli iş bulamazken, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin iş bulma imkanı dahada zorlaşmaktadır . oysa bunların çoğunlukla yanında ikamet edecekleri bir aileleri yoktur. o zamana kadar yurtlarda iaşe ve ikameleri sağlanan bu gençler kendi hallerine terk edilmektedir.

Bu durumda olanların iş bulma ve çalışma bakımından içinde bulundukları durumu dikkate almak ve onlarda sakat ve eski hükümlüler gibi garantili bir geleceğe kavuşturmak zaruri olmuştur. Esasen sakatlar ve eski hükümlüleri özel olarak koruyan anayasamızın 61. maddesi ^devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbirleri alır. ^ demek suretiyle bu durumdaki gençleri de böyle bir güvenceye kavuşturmak istemiştir.

Teklifimizle 1475 sayılı iş kanununun değişik 25. maddesine bu gençler için bir ilave hüküm getirilmekte ve onlarında sakat ve eski hükümlüler gibi çalışma güvencesine kavuşturulması amaçlanmaktadır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008