BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN BİR MADDESİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 - 26.5.1981 Tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa 15.7.1993Tarihli ve 3914 sayılı kanunla eklenen mükerrer 44. madde yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 -BU kanun 1.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Çevre temizlik vergisi, 15.7.1993 tarihli ve 3914 sayılı kanunla 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa eklenen mükerrer 44.madde ile uygulamaya konulmuş ,bir yıllık uygulamaya sahip bu vergi ,çeşitli olumsuzluklara neden olmuştur.Bu olumsuzlukları kısaca aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

1 - Bu verginin mükellefi , her ne şekilde olursa olsun binaları kullananlardır .Dolayısıyla , mükelleflerin çoğunluğunu kiracılar oluşturmakta ve ilk aksaklık burada başlamaktadır. Zira ,bu verginin kiracılar tarafından ödenmemiş olması , konut malikleri ile hem kiracıları hemde belediyeleri karşı karşıya getirmekte ve gereksiz nizalara sebebiyet vermektedir.

Ayrıca , bugün başka yarın başka konutta ikamet eden kiracılar adına tarih ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilen vergilerin red ve iade edilmemesi de bir başka haksızlığa neden olmaktadır.

2 - Belediyeler ,gruplarda yer alan binaların hangi dereceye gireceği konusunda birbirlerinden çok farklı davranarak değişik vergi tutarları belirlemekte (hatta hiç vergi almayan belediyelerden dahibahsedilmektedir.)Bu da yetmiyormuş gibi, madde hükmüne aykırı olarak, bir yılda iki ayrı tespit yaparak devamlı surette


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008