TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun değişik ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki "Ek göstergesi 2200 (dahil)-3600 (hariç) arasında olanlarda % 70'ine" ibaresi, "Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlardan % 110'una" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarhinde yürürlüğe girer. MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. G E R E K Ç E 1970 Yılında 1327 sayılı Kanunla, konulan ek göstergeler, 657 sayılı Kanunun 36-43 maddeleri, 926 sayılı Kanunun 137 maddesi ile düzenlenmiştir. İlk zamanlar 1-4 ncü derecelere uygulanmakta iken, daha sonra çıkarılan kanunlarla sınırları genişletilmiş, 18.5.1998 tarih ve 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 657 sayılı Kanunun 43. Maddesi (B) fıkrası, "Bu Kanuna tabi kurumları kadrolarında bulunan personelin aylık hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanunun Eki (I) ve (II) sayılı cetvellerinde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. "Denilmek suretiyle ek gösterge uygulaması bu günkü şeklini almıştır. Askeri personel yönünden ek göstergelerin başlangıcına gidildiğinde, 926 sayılı kanunun 137. Maddesi son fıkrası , Astsubaylara uygulanan EK-VII sayılı gösterge tablosunda ; "...2.Derecenin kademelerinde bulunanlara 400 ek gösterge rakamı uygulanacağı belirtilmiş olup, 9.8.1993 tarih ve 499 sayılı kanun hükmünde kararname ile,değişiklik yapılarak astsubaylar için ııı.sayılı ek gösterge cetveli, ek gösterge rakamı eklenir denilmiştir.Bu cetvele baktığımızda,birinci derecedeki astsubaylar için 1.1.1994 den itibaren 3200, 1.1.1995 den itibaren 3600 ek göstergesi, 2. derecedeki astsubaylar için 1.1.1994 tarihinden itibaren 2600, 1.1.1995 den itibaren 3000 ek göstergesi uygulanacağı belirtilmiştir. Emeklilere uygulanmayan ek göstergeler,476 kanun Hükmünde Kararname ile ,5434 sayılı kanuna ek 70 madde eklenmek suretiyle, en yüksek devlet memurunun maaşının % 4 ü oranında emeklilerede uygulanmıştır. 486 KHK 23 maddesi ile , bu oran %4 ten % 7 e yükseltilmiştir.Daha sonraki senelerde, oran değiştirilerek uygulama yapılmıştır. 6.7.1995 tarih ve 562 sayılı KHK ile, en yüksek devlet memurunun maaşının 6400 dahil yukarısı için % 100 ü 3600 dahil 6400 hariç için % 75 i 2200 dahil 3600 hariç için % 40 ı Diğerlerine %26 oranı uygulanmıştır. 3 Nisan 1997 tarihinde mükerrer yayınlanan resmi gazetede, T.C. Emekli Sandığı kanununun ek 70 maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki % 100 ü, ibaresi % 160 ına, % 75 i ibaresi % 100 üne, %40 ı ibaresi % 60 ına ve % 26 sı ibaresi % 35 ine şeklinde değiştirilmiştir. 28.8.1998 tarih ve 98/11588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 70 maddesinin (b) bendinde yer alan gruplar ve oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Ek göstergessi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240 ına Ek göstergesi 7600 dahil 8400 hariç arasında olanlara %200 Ek göstergesi 6400 dahil 7600 hariç arasında olanlarda %180 Ek göstergesi 4800 dahil 6400 hariç arasında olanlara %150 Ek göstergesi 3600 dahil 4800 hariç arasında olanlara %130 Ek göstergesi 2200 dahil 3600 hariç arasında olanlara %170 ine Diğerlerinde %40 ına getirilmiştir. Bu durum ise en fazla emekli astsubayları etkilemektedir. Yüksek malumları olduğu üzere, istisnai olarak, Astsubayların bir kısmı 1. dereceden emekli maaş alırken, çoğunluğu 2. Dereceden emekli maaşı almaktadır. Birinci derecede ek göstergesi olan 3600 ek göstergesine Müsteşarının almakta olduğu maaşın % 130 u uygulanırken, 2 dereceden emekli olanlara Müsteşarın almakta olduğu maaşın % 70 uygulanması, birinci dereceden maaş alanlarla, ikinci dereceden maaş alan astsubaylar arasında aylık 80.000.000 lira civarında maaş farkı yaratmaktadır. Esasen zor geçinen emekli Astsubaylar açısından aylık bu fark oldukça fazla olup, 2. derecedeki emekli astsubayları mağdur etmektedir. 2200 ila 3000 arasındaki ek göstergeye uygulanan, müsteşar maaşının % 70 oranının % 110 a yükseltilmesi hakkaniyet gereği olacaktır. Çünkü, diğer ek göstergeler arasında % 20, farkı ihtiva eden bir oran bulunurken, 2200 ila 3600 ek göstergesine Müsteşar maaşının % 70 inin uygulanması, diğer ek gösterge ile arasında % 60 oranında bir fark yaratmaktadır ki bu adaletsiz ve nispetsiz ve emekli memurlar arasında eşitliği bozan bir durumdur. 2200 ila 3600 arasında ek gösterge alan emeklilere de müsteşar maaşının % 70 yerine %110 ile çarpılarak uygulama yapılması, adaletsizliği giderecektir. Hazırlanan tasarı ile, Ek göstergeler arasındaki %20 lik oranın korunması amaçlanmıştır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008