KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.- 21.6.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6.- Kadastrosu çeşitli kanunlar gereğince yapılmış ve tutanakları kesinleşmiş taşınmazlar için 10 yıllk hak düşürücü süreyi geçirenler bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir sene içinde dava açabilirler.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Ülkemizde değişik zaman dilimleri içinde 2613.5602.709 ve 766 sayı 11 yasalar uyarınca kadastro çalışmaları yapılmış 21.06.1987 tarihinde kabul edilen 09 Temmuz 1987 tarihinde yayımlanan ve 10.10.1987 tarihinde yürürlüğe giren 3402 sayılı kadastro uyarınca yurt çapında kadastro çalışmalarına devam edilmektedir.

5602 ve 709 sayılı yasalar evvelce değişik tarihlerde yürürlükten kaldırılmış olup, 3402 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile de 766 ve 2613 sayılı yasalar yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu yasalarda kadastronun kesinleşmesinden sonra 10 (on) yıl içinde hak sahiplerine dava açma hakkı verilmiş, bu süre geçtikten sonra kadastro işlemleri hakkında dava açılamayacağı ve bu 10 (on) yıllık zamanın "Hak düşürücü süre" olduğu belirtilmiştir.

Bu süreler içinde; gerek yasaların bu maddelerinden haberdar olmayanlar gerek yaşı küçük olduğundan bunu bilmeyenler ve gerekse diğer nedenlerden ötürü dava açamayanlar mağdur olmakta, sızlanma ve şikayetlerde bulunmaktadırlar.

3402 sayılı yasa yürürlüğe girdiğinde geçici 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile "Bir yıl süre ile hak sahiplerine dava açma hakkı" getirilmiş idi.

Bu haktan istifade edemeyen ve mağduriyetleri devam edenler için benzeri şekilde te4krar 1(bir) yıl içinde dava açma hakkı sağlayan yasa çıkarılması uygun olacaktır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008