TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

         “Hazineye kalan taşınmaz mallardan bazılarını zilyedlerine devri hakkında kanunun bir maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi “ genel ve madde gerekçeleriyle birlikte ilişikte sunulmuştur.


Gereğini arz ederim.28.07.1999

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

GENEL GEREKÇE


Bu kanun tasarısı 16.02.1995 tarih ve 4071 sayılı kanunun geçici 1. maddesinin uygulama sürecinin dolması nedeniyle,kanunun 3. maddesinin (a) bendinde sayılan hak sahibi olabilecek kişilerin padişah tapuları kapsamındaki yerler için müracaatlarını sağlamak üzere yeniden bir yıllık süre verilmesi ile bu sürenin Bakanlar Kurulunca bir defaya mahsus uzatılması amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.– 4071 sayılı kanunun 3.maddesinin (a) bendinde belirtilen hak sahipleri için,Aynı Kanunun geçici 1. maddesi ile getirilen bir yıllık başvuru süresi 16 Şubat 1996 tarihinde sona ermiştir.Ancak,hak sahibi olabilecek kişiler bilgilendirme eksikliği ve çeşitli nedenlerle bu süre içerisinde başvuramamışlar ve Kanunun bu hükmünden yararlanamamışlardır.
Bu madde ile,süresi içerisinde müracaat edemeyen hak sahibi olabilecek vatandaşlar için ek bir süre getirilmiş olmaktadır.

MADDE 2.Yürürlük maddesidir.

MADDE 3.Yürütme maddesidir.

4071 SAYILI 3 MART 1340 (1924)TARİHLİ VE 431 SAYILI
KANUNLA HAZİNEYE KALAN TAŞINMAZ MALLARDAN
BAZILARININ ZİLYEDLERİNE DEVRİ HAKKINDA
KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.– 16 Şubat 1995 tarih ve 4071 sayılı Kanunun 3. maddesinin (a)bendinde belirtilen hak sahiplerine,bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık başvuru süresi daha tanınır.Bu süreyi Bakanlar Kurulu bir defaya mahsus olarak en fazla bir yıl daha uzatabilir.

MADDE 2.Bu kanunun yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3.Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008