657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TASARISI

Madde: 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki Geçici Madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE:

Bu Kanunun 36’ ıncı Maddesinin (B) bendinin 351 sayılı KHK ile değişik 3’üncü fıkrası ile tespit edilen yükselme dereceleri, 15.1.1989 tarihinden önce Emekli olan veya ölen Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli hakkında da uygulanır.Kazanılmış hak aylıklarına ait yükselebilecekleri son dereceleri 4’üncü veya daha ileri Kademesinde bulunan ve emeklilik işlemlerine bu derece ve Kademe de esas alınan ilgililer bu derecelerinde başarılı geçen hizmetlerinin her yılı için bir kademe, her üç yıl için bir derece verilmek suretiyle ve değişik 36’ıncı maddenin (B) bendinin 3’üncü fıkrasında tespit edilen yükselebilecekleri derece aşılamamak ve kadro şartı aranmaksızın intibakları re’sen yapılır. Bu şekilde yapılacak değerlendirme sonucunda ulaşacakları derece ve Kademeler üzerinde emekli aylığı ödenmesine bu kanun yayımı takip eden ay başından itibaren başlanır ve önceki dönemler için ilgililere her hangi bir aylık ve ikramiye farkı ödenmez

Madde: 2- Bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde :3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

NOT: Bu tasarı Meclis Genel Kurulunun 187’inci sırasında bulunmaktadır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008