ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI İLE İLGİLİ "NOT"

I- GİRİŞ VE GEREKÇE

10 Temmuz 1941 yılında yürürlüğe girmiş olan 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunla, bu tarihten günümüze kadar tarım alanlarındaki çiftçi mallarının, insanlar ve hayvanlar tarafından sebebiyet verilen zararların önlenmesine çalışılmıştır.

Ne var ki, zamanla şartların değişmesi ve ihtiyaçların farklılaşması sonucunda, Kanun'un uygulanabilirliği giderek azalmış ve her geçen gün ortaya çıkan yeni problemlerin çözümüne cevap veremez duruma gelmiştir.

Özellikle son yıllarda, köylerdeki çiftçi mallarının korunmasından sorunlu tutulan ihtiyar heyetleri sisteminin yetersizliğinden ciddi bir uygulamaya girememişler, Belediye teşkilatı bulunan yerleşim yerlerinde koruma meclislerinin teşekkül ettirilebilmesi ise tam anlamıyla başarılamamıştır.

Kanunda yer alan, koruma tarifelerinin tespiti koruma meclisleri ve murakabe heyetlerinin görevyetki ve sorumlulukları, zarar ve ziyan tespiti ile bunların tazmini gibi esasa mütedair hükümlerin yeterince açık olmadığı, cezai müeyyidelerin ise günümüz şartlarında caydırıcı niteliğini tamamen kaybetmiş olduğu ortaya çıkmıştır.

Kanun'un uygulanmasında önemli görev üstlenen personel ve özellikle koruma bekçilerinin, sosyal ve ekonomik durumları ile ilgili tatmin edici düzenlemeler getirilmediğinden, bu insanlardan beklenen hizmetin alınabilmesi mümkün olamamıştır.

Koruma sandıklarının gelir imkanları çok dar kapsamlı düşünüldüğünden, gerekli kaynak birikimi sağlanamamıştır.

Son olarak, bu gün için Kanun dilinin anlaşılabilir olması hemen hemen imkansız hale gelmiştir.

Netice itibariyle, yukarıda sıralanan sebeplerin tabii bir sonucu olarak uygulamalar büyük ölçüde aksamaya başlamış ve nihayet çiftçilerden gelen şikayetler giderek artmıştır.

Nitekim yapılan tespitlerde söz konusu Kanunun yeni şartlara göre yeniden düzenlenmesi yönünde 55 ilden gelen çeşitli teklifler de değerlendirildiğinde, Kanunun bütün maddelerinde değişiklik yapmak gereği ortaya çıkmıştır.

II- YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu gerçekler ışığında, yeni bir tasarının hazırlanması gereği Bakanlık Makamının takdirlerine sunulmuş ve uygun görüş alınarak APK Kurulu’nun koordinatörlüğünde Hukuk Müşavirliği Ana Hizmet Birimleri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı bir komisyon kurulmuştur.

Komisyon tarafından hazırlanan ön taslak, öncelikle İçişleri Bakanlığı' nın görüşleri alınmak üzere gönderilmiş ve bu Bakanlık ilgilileri ile konu hakkında müteaddit toplantılar yapılmıştır.

Nihayet bu çalışmalar sonucunda hazırlığı tamamlanan taslak 6 Haziran 1986 tarihinde, eleştiri ve teklifleri alınmak üzere bütün Bakanlıklar ve DPT Müsteşarlığına gönderilmiştir. Taslak hakkında; 7 Bakanlıktan aynen katıldıklarına dair görüş bildirilmiş, 6 Bakanlık ve DPT Müsteşarlığından ise bazı maddeler üzerinde değişiklik teklifleri yapılmıştır.

Bu tekliflerin önemli bir bölümü uygun mütalaa edilerek, taslak metni yeniden düzenlenmiş ve son şekli verilmiştir.

III- GETİRİLEN YENİLİKLER

1. Kapsam itibariyle ihtiyaca cevap vermeyen Kanunun, bütün çiftçi mallarını kapsayacak ve açıklıkla anlaşılabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi yapılmıştır. (Md.2)

2. Amacın ne olduğu belirtilmiştir.(Md.1)

3. Yeniden teşekkül ettirilecek "Çiftçi Malları Koruma Kurulları" ile "Çiftçi Malları Denetleme Kurullarının" görev, yetki ve sorumlulukları anlaşılabilir hale getirilmiş ve günün ihtiyaçlarına göre genişletilmiştir. Belediyelerin konuyla doğrudan ilgilerini sağlamak üzere, Kasaba Belediye Başkanlarına ayni zamanda "Çiftçi Mallarını Koruma Kurulu Başkanlığı" görevi de verilmiştir. (Md.7-6-5)

4. Çok önemli problem teşkil eden; köy, kasaba, ilçe ve il koruma kurulları arasındaki ihtilafların çözümüne açıklık getirilmiştir. (Md.8)

5. Kurul Üyelerine, daha etkin görev yapmaları için makul ölçülerde ödenek veya huzur hakkı ödenebilmesi mümkün kılınmıştır. (Md.12)

6. İstihdam edilecek koruma bekçilerinin, asgari ücretin altında ücret almamaları ve diğer sosyal güvenlik haklarından faydalanabilmeleri sağlanmıştır. (Md.12)

7. Koruma tarifelerinin tespitinde belli esaslara uymak mecburiyeti getirilmiş ve ayrıca koruma paralarının tahsil edilebilmesini sağlayacak tedbirler belirlenmiştir. (Md.13-14)

8. Zarar ve ziyan tespitinin daha gerçekçi bir şekilde yapılmasını sağlayacak esaslar belirlenmiş, tazmin ve itirazlar ile ilgili usul tespit edilmiştir. (Md.20)

9. Görevlilerin işleyecekleri suçlar ve bunlara verilecek cezalar ile kurulların kararlarına aykırı hareket edeceklere uygulanacak cezalara açıklık getirilmiştir. (Md.17-18)

10. Koruma Sandıklarının fonksiyonel hale getirilmesi için, gelir kaynaklarının artırılmasına çalışılmıştır. (Md.15)

11. Para cezaları gerekli seviyeye çıkartılmış ve daha da önemlisi, Kanun değişikliğine gitmeden artırılabilirle imkanı getirilmiştir. (Md.20)

Çerçeve Kanun tasarısıdır, yönetmelikle detaylı düzenleme yapılacaktır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008