MAHALLİ İDARELER REFORMU KANUN TASARISI HAKKINDA DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN'IN GÖRÜŞLERİ

Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı yerel yönetimler konusunda kapsamlı bir düzenlemeyi içermekledir. Mahalli İdareler, demokrasinin yerel düzeyde uygulandığı alanlar olarak görülmektedir. Böyle kapsamlı bir düzenleme yapılırken, demokrasinin yerel düzeyde hayata geçirilebilmesi için kadınların katılımı ve statülerinin iyileştirilmesi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması mutlaka göz önüne alınmalıdır. Bu bakış açısından hareket ederek. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı olarak Tasarıya bazı ek düzenlemelerin getirilmesi önerilmiştir.

Ailenin temel öğesi olan kadının, toplum hayatında daha etkin hale getirilmesi. yönetime katılmasının sağlanması ve statüsünün teminat altına alınması çağdaş devlet ve yönelim anlayışının gereğidir.

Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar gereğince kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, mevzuatımızda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadın haklarının korunması ve sorunlarının çözümü konusunda merkezi idare teşkilatımızın yanı sıra mahalli idarelerimize de büyük görevler düşmektedir.

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı olarak gönüllü kuruluşlarla işbirliği içerisinde yaptığımız çalışmalar son derece olumlu sonuç vermiştir. Gönüllü kuruluşların siyasi iktidarları denetleyici rolünü Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de etkin olarak yerine getirmesi zorunludur. Ancak, bu sayede demokrasi daha sağlıklı işleyebilir. Gönüllü kuruluşların yerel yönetimler içinde katılım ve denetleme işlevini yerine getirebilmesi için yasal düzenlemeler yapılması şarttır.

Bu nedenlerle kadınlarımızın seçilmiş organlarda daha yüksek oranlarda temsilinin sağlanması amacı ile kadınların asgari temsil oranı belirlenirken, kalkınma fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması ve sorunlarının çözümünde il özel idarelerine görevler verilmiş ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği esası getirilmiştir.

Not: İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve halen TBMM Plan ve Bütçe komisyonunca görüşülmekle olan 'Mahalli İdareler Reformu Kanun Tasarısı' hakkında Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın önerileri 02.06.1998 tarihinde ilgili komisyon başkanlığına gönderilmiştir.

MAHALLİ İDARELER REFORMU KANUN TASARISINA GETİRLEN ÖNERİLER

-İl Özel İdarelerinin görevleri arasına girmek üzere: Kadın sığınma evlerinin açılması, işletilmesi ve bu amaçla hizmet veren gönüllü kuruluşların desteklenmesi önerilmiştir.

-İl ekonomisi çalışmaları, ilde üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve meslek edindirici kursların açılması gibi konularda İl Özel İdarelerinin gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapması önerilmiştir.

-İl Özel İdaresi teşkilatı içerisinde Kadının Statüsü Müdürlüğü ve şube müdürlüklerinin kurulması önerilmiştir.

-İl Özel İdarelerinin görevleri arasına kadının statüsüne ilişkin aşağıdaki görevlerin eklenmesi önerilmiştir.

 ;   1- Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, kadını yaşamın tüm alanlarında etkin hale getirmek, kalkınmanın fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarım sağlamak.

    2- Kadına yönelik şiddet, taciz ve istismarın engellenmesi için çalışmalar yapmak.

    3- Kadının aile içi ve sosyal yaşamından kaynaklanan sorunlarına çözümler sağlanabilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.

    4- Kadınlara yasayla verilen hakların tam ve eşil biçimde kullanılabilmesi için bilinç düzeyini yükseltici çalışmalarda bulunmak.

    5- Bu görevleriyle ilgili inceleme, araştırma ve projeler yapmak, yapınmak, yayın ve eğilim faaliyetlerinde bulunmak, kütüphane ve bilgi merkezleri kurmak.

    6- Merkezi İdarenin il ve ilçe teşkilatınca kadınlara yönelik olarak yürütülen hizmetlerin koordinasyonu sağlamak.

-İl Meclislerinin Büyükşehir Belediye Meclislerinin ve Belediye Meclislerinin oluşumunda kadın ve erkeklerin en az %30 oranında temsilinin sağlanması önerilmiştir.

MERKEZİ İDARE İLE MAHALLİ İDARELER ARASINDA GÖREV BÖLÜŞÜMÜ VE HİZMET İLİŞKİLERİNİN ESASLARININ DÜZENLENMESİ VE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA MAHALLİ İDARELERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

Madde 5-13 Mart 1329 tarihli İl Özel İdaresi Kanununun 78'inci maddesinin (b) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"5- Kadın sığınma evleri açmak, işletmek veya işlettirmek. Bu amaçla çalışmalar yapan gönüllü kuruluşları desteklemek."

78'inci maddenin (d) fıkrasının 5 no'lu bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

''5-................bu konularda gönüllü kuruluşlar ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak."

78'inci maddeye (h) fıkrası eklenmiştir.

"h- Kadının statüsüne ilişkin görevleri;

1- Kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek, kadını yaşamın tüm alanlarında etkin hale getirmek, kalkınmanın fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak,

2- Kadına yönelik şiddet, taciz ve istismarın engellenmesi için çalışmalar yapmak.

3- Kadının aile içi ve sosyal yaşamından kaynaklanan sorunlarına çözümler sağlanabilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.

4- Kadınlara yasalarla verilen hakların tam ve eşit biçimde kullanılabilmesi için bilinç düzeyini yükseltici çalışmalarda bulunmak,

5- Bu görevleriyle ilgili inceleme, araştırma ve projeler yapmak, yaptırmak, yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kütüphane ve bilgi merkezleri kurmak."

6- Merkezi İdarenin il ve ilçe teşkilatınca kadınlara yönelik olarak yürütülen hizmetlerin koordinasyonu sağlamak.

Madde 6- İl Özel İdaresi Kanununun 87'nci maddesine aşağıdaki ekleme yapılmıştır.

"İl Özel İdaresi Teşkilatında yer alan müdürlükler ve şube müdürlüklerinin arasında Kadının Statüsü Müdürlüğü ve şube müdürlüğünün bulunması zorunludur."

Madde 8- İl Özel İdaresi Kanununun 103 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İl Meclislerinin oluşumunda; kadın ve erkeklerin en az yüzde otuz oranında temsili sağlanmalıdır."

Madde 12- 27.6.1484 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyesinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Büyükşehir Belediye Meclisinin oluşumunda, kadın ve erkeklerin en az yüzde 30 oranında temsili sağlanmalıdır."

Madde 18- 3.4.1998 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"85- Kadın sığınma evleri açmak, işletmek veya işlettirmek. Bu amaçla çalışmalar yapan gönüllü kuruluşları desteklemek.

Madde 20- 1580 sayılı Belediye Kanununun 20 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Belediye Meclisinin oluşumunda, kadın ve erkeklerin eni yüzde 30 oranında temsili sağlanmalıdır."

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 5- İl Özel İdarelerine kadın sığınma evleri açmak ve kadının sorunlarının çözümü, statüsünün teminat altında alınması ve yönetime katılmasını sağlamak amacı ile kadının statüsüne ilişkin görevler verilirken, bu görevlerin ifasında gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması esası getirilmiştir.

Madde 6- İl Özel İdare teşkilatı içinde kadının statüsü ile ilgili çalışmalar yapmak üzere kadının statüsü müdürlükleri ve şube müdürlüklerine yer verilmiştir.

Madde 8- İl meclislerinde kadınların daha yüksek oranda temsil edilmeleri amacı ile kadın ve erkeklerin asgari temsil oranı belirlenmiştir.

Madde 12- Büyükşehir belediye meclislerinde kadınların daha yüksek oranda temsil edilebilmeleri amacı ile kadın ve erkeklerin asgari temsil oranı belirlenmiştir.

Madde 18- Belediyelere kadın sığınma evleri açmak görevi verilmiştir.

Madde 20- Belediye meclislerinde kadınların daha yüksek oranda temsil edilmeleri amacı ile kadın ve erkeklerin asgari temsil oranı belirlenmiştir.

GEREKÇE

Ailenin temel öğesi olan kadının, toplum hayatında daha etkin hale getirilmesi, yönetime katılmasının sağlanması ve statüsünün teminat altına alınması çağdaş devlet ve yönetim anlayanım gereğidir.

Taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar gereğince kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, mevzuatımızda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadın haklarının korunması ve sorunlarının çözümü konusunda merkezi idare teşkilatımızın yanı sıra mahalli idarelerimize de büyük ödevler düşmektedir.

Bu nedenlerle kadınlarımızın seçilmiş organlarda daha yüksek oranlarda temsilinin sağlanması amacı ile kadınların asgari temsil oram belirlenirken, kalkınma fırsat ve olanaklarından eşit biçimde yararlanmalarının sağlanması ve sorunlarının çözümünde il özel idarelerine görevler verilmiş ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği esası getirilmiştir.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008