ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1-Bu Kanunun amacı, tarım alanlarındaki çiftçi mallarının, insan ve hayvan zararlarına karşı korunmasını sağlayıcı tedbirlerin alınmasını düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2-Bu Kanun, zirai üretim yapılan alanlardaki;

    a) Ekili ve dikili bütün bitkileri, kendiliğinden yetişen ağaçları, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamı dışında kalan ağaçları, aynı Kanuna göre köy tüzel kişileri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yetiştirilen orman ağaçlarını ve bu ağaçların ürünlerini,

    b) Mera ve çayırlıklar ile çayırlardan elde edilen otları,

    c) Tarımla ilgili olan her çeşit taşınır ve taşınmaz malları,

    d) Seralar, su kaynakları, su arkları, set, bent, hendek ve göletler, su ürünleri üretim tesisleri, biyogaz tesisleri, sulamada kullanılan kuyular, pompaj istasyonları, sulama ve tahliye kanalları, sıvatlar, çit, duvar, diğer engeller ve benzeri tesisler ile tarla, bağ-bahçe ve zeytinliklere giden ,yolları

   e) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, kümes hayvanlarını; ipek böceği, su ürünleri, arı kovanları ve bunların ürünlerini,

   f) Yolların kenarlarına dikilen meyveli ve meyvesiz ağaçlar ile bunların ürünlerini, korumayla ilgili usul ve esasları kapsar.

Tanımlar:

Madde 3-Bu Kanunda geçen;

    a) Bakanlık, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığını,

    b) Koruma kurulları, çiftçi mallarını koruma kurullarını,

    c) Denetleme kurulları, çiftçi mallarını denetleme kurullarını,

    d) Bekçi, çiftçi mallarını koruyacak bekçiyi,

    e) Sandık, çiftçi mallarını koruma sandığını ifade eder.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008