TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          İlgi: İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.5.1987 tarihinde kararlaştırılan '64 İlçe Kurulması hakkında Kanun Tasarısı' ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. Komisyonlarda ve Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim.

Turgut ÖZAL
Başbakan

GENEL GEREKÇE

Anayasanın 126’ncı maddesi, ''Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller de diğer kademeli bölümlere ayrılır.''hükmünü getirmiştir. İktisadi, sosyal ve kültürel gelişmemizin bu safhasında kamu hizmetlerinin daha rasyonel bir çerçevede yürütülebilmesi için, bir kısım bucak veya büyük şehirlerin nüfus yoğunluğu arz eden semtlerinde yeniden ilçe kurulması zarureti doğmuştur.

Bulundukları bölgeye göre merkezi durumda olmaları, belediye teşkilatının veya belediye şube müdürlüğünün bulunması; ulaşımın, halkın ihtiyaçlarını giderme ve resmi daireler ile ilgili işlemlerinin halli üzerinde yarattığı menfi tesirler; ayrıca, bazılarının turistik ehemmiyet taşımaları ve ilçe halinde hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütüleceği dikkate alınarak, Tasarıda yer alan yerleşim birimlerinde yeniden ilçe kurulması zarureti duyulmuş ve tasarı bu amaçla hazırlanmıştır.

64 İLÇE KURULMASI HAKKINDA KANUN TASARISI MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1 - Adana İli Karaisalı İlçesine bağlı Karsantı Bucağının, ilçe merkezine olan uzaklığı, ulaşımın bölgede uzun süren kış mevsiminde zorluk arz etmesi halkı kamu hizmetlerinden faydalanmada büyük sıkıntıya sokmaktadır. Tabiat şartları, ulaşım ve haberleşme zorlukları, yörenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Adı geçen Bucağın ilçe olması halinde iktisadi ve sosyal gelişmenin hızlanacağı muhakkaktır. Karsantı adı yabancı kökenli olduğundan, Bucak Merkezinin Torosların kolu olan Aladağ eteklerinde bulunması nedeniyle, Aladağ adıyla bu bucak merkezinde ilçe kurulduğunda yöre halkının kamu hizmetler,nden yararlanması ve işlerinin takibinin kolaylaşacağı muhakkaktır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008