TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

         Aile Mahkemelerinin Kuruluşu,Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifim ve Gerekçesi İlişikte Sunulmuştur.

         Gereğini arz ederim.

          Saygılarımla 01.11.1999

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞU,GÖREV VE YARGILAMA USÜLLERİ
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.– -Her ilde ve nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede bir Aile Mahkemesi kurulur.Aile Mahkemeleri bir hakimden oluşur.İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde birden fazla aile mahkemesi kurulabilir.
Aile Mahkemelerinde görev yapacak hakimler,Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca doğrudan doğruya bu mahkemelere atanabilecekleri gibi,iş ve kadro imkanları nazara alınarak görevli oldukları mahaldeki aile mahkemelerinin nezdinde yetki ile de görevlendirilebilirler.
Hakimlerin nitelikleri

MADDE 2.Aile Mahkemelerinin adli yargı hakimleri arasından seçilen hakimlerin 30 yaşını bitirmiş,tercihen konusunda uzman,evli ve çocuklu olmaları gereklidir.
Hakimlerin görev yapamama hali

MADDE 3.Aile Mahkemesi Hakimlerinin hukuki veya fiili sebeplerle görev yapamamaları halinde,bu mahkemede görev yapacak hakim,Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca önceden belli edilir.
Savcılık Teşkilatı

MADDE 4.Bu kanuna göre savcılık görevi ,Aile Mahkemelerinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısı veya görevlendireceği yardımcıları tarafından yerine getirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Aile Mahkemelerinin görevi
MADDE 5.Aile Mahkemeleri,aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklara bakmak üzere oluşturulacak mahkemelerdir.Türk Kanunu Medenisinin ikinci kitabında yer alan,nişanlanma,evlenme,boşanma ,karı-koca mallarının idaresi,neseb,velayet,çocuk malları ,babalık davaları ,nafaka,ev reisliği,vesayet,evlat edinme,küçüklük gibi,Türk Kanunu Medenisinin 3.kitabına kadar olan ve genel mahkemelerin görevine giren davalara bakar.Aile Mahkemeleri bu konuda,Türk Kanunu Medenisi ve diğer kanunlarda konusuna giren tedbirleri alır ve verilen görevleri yapar.
Aile mahkemelerinin Yargı Çevresi

MADDE 6.Kurulduğu ilin ve ilçenin bulunduğu mülki hududu il sınırlıdır.
Tedbirlerde yetki

MADDE 7.Bu kanun uyarınca aile mahkemesince alınan tedbirler,davanın Açıldığı yer Aile Mahkemesince verilebileceği gibi,ailenin yararları bakımından ailenin yaşadığı yer yetkisi aile mahkemesi tarafından da alınabilir.
Birlikte görülen davalar

MADDE 8.Aile Mahkemesince görülmekte olan bir davanın,genel mahkemelerde olan bir başka dava ile irtibatı olduğu takdirde ,bu durumda aile mahkemesi ailenin yararı yönünden her tür tedbiri almakla birlikte,gerek gördüğü takdirde yargılamayı genel mahkemelerdeki davanın sonuna kadar bekletebilir.
Tedbirlerde süre

MADDE 9.Aile Mahkemelerinde küçükler hakkında alınan her tür tedbir , küçüğün 18 yaşını bitirmesi ile kendiliğinden sona erer.

MADDE 10.Aile mahkemesinde alınan tedbirler ilgililerin başvurusu ile veya re’sen değiştirilebilir veya kaldırılabilir.
Uygulanan tedbirin değiştirilmesine,bu tedbire hükmeden mahkeme yetkilidir.
Acele hallerde ailenin bulunduğu yerdeki aile mahkemesi de geçici tedbir alabilir.Bu takdirde durum,ilk tedbiri alan mahkemeye bildirilir.Gereken tedbire veya tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasına,bu makamca hükmolunur.
Aile Mahkemelerinde mümkün olduğu ölçüde taraflar bizzat dinlenirler. Küçüklerin yararı söz konusu olduğundan bunların avukatı,velisi,vasisi,yasal temsilcisi, Veya sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren resmi kuruluşları temsilcileri veya mah- kemelerde görevli sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları pedagog,psikolog veya psikıyatr gibi uzmanların görüşlerine başvurulur.Bu araştırma inceleme sonunda,küçüğün durumu hakkında tedbir niteliğinde,velayet,vesayet,şahsi münasebet v.s. hakkında bir karar verilir.

GEÇİCİ TEDBİRLER

MADDE 11. Tarafların isteği veya re’sen mahkeme yargıcı,ivedi durumlarda bu soruşturmayı beklemeden gerekli gördüğü takdirde çocuklar yönünden geçici tedbirler de alabilir
Adli görev

MADDE 12.Bu kanun gereği araştırma ve inceleme sebebiyle kendilerine görev verilen devlet memurları,aile mahkemesinin yazılı istek ve emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
Bu istek ve emirleri yerine getirmede,ihmal ve suistimal olan Devlet memurları hakkında Cumhuriyet Savcılığına re’sen ve doğrudan kovuşturma yapılır.
Yargılama usulleri

MADDE 13.Aile Mahkemelerinde yargılama basit yargılama usulüne göre gizli olarak yürütülür.
Yargılama evresinde yargıç delillerin toplanması,incelenmesi ve araştırılması işlemini re’sen yürütür.
Aile Mahkemeleri,adli ara verme sırasında da faaliyetlerini sürdürülür.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.
Duruşmadan önce yapılacak incelenmeler :

MADDE 14.Açılan davalarda,duruşmadan önce tarafların sosyal ve ekonomik durumları, aile yapıları aile bireylerinin birbirlerine davranış biçimleri,kusur durumu, çocukların gelişim ve bakım durumu mahkeme nezdinde görevlendirilmiş Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Uzmanlar Kurulu tarafından yürütülür.
Bu uzman heyetin düzenleyeceği rapor dava dosyasına eklenir.
Mahkeme gerek görürse raporu düzenleyen uzman ya da uzmanları duruşmaya davet edip dinleyebilir.Uzmanlar Kurulu ile ilgili usul ve esaslar çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
Uygulanmayacak hükümler

MADDE 15.Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 1Aile Mahkemelerinin bütün yurtta kuruluşu ve Kanunda yazılı müesseseler Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır.
Yürürlük

MADDE 16.Bu kanun yayımı yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 17.Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

         Tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da aile,toplumun temelini oluşturur.Yurttaşlık bilincinin gelişimi,sosyal adaleti ilke edinmiş demokratik haklara saygılı bireylerden oluşan topluluklar,sağlıklı ailelerle ve bu ailede yetişen çocuklardan oluşmaktadır.
         Bu olgu,aileye önem vermemizi ve haklarının korunmasına özen göstermemizi zorunlu kılmaktadır.Bu nedenle,ailenin sorunlarında ve bu sorunların çözümünde özenle davranmalıyız.Bu sorunların günde en az 50-60 adet dosyaya bakan Asliye Hukuk Hakimliğinde titizlikle çözümlendiği söylenemez.
         Bu mahkemeler hukukumuzda en zayıf kanıt olarak yer alan tanık deliline dayanarak ailenin sorunlarını çözmeye çalışmaktadırlar.Çoğunlukla bir tarafın tanığı diğer tarafın tanığının %100 karşıtı bilgiler vermektedirler.Hakimlerin, bu birbirine zıt bilgileri ailelerin ve bu ailede yaşayan çocukların velayet,vesayet, kişisel ilişki ,nafaka,tazminat, mal rejimleri gibi oldukça karmaşık sorunlarını adil bir biçimde çözmesinin mümkün olmadığı ortadadır.
         Bu sorun Afrika ülkeleri dahil bir çok dünya ülkelerince kabul edilerek,bu konuda uzmanlarla donatılmış ,ihtisaslaşmış özel aile mahkemeleri kurulmuştur.
         Ülkemizde de hiç zaman kaybetmeden konusunda azman ve ihtisas sahibi hakimlerden oluşan aile mahkemeleri kurulmalıdır.Bu mahkemeler benzerleri gibi sosyal hizmet uzmanları,psikologlar,pedagoglardan oluşan yardımcı destek uzmanlarla donatılmalıdır.Aile mahkemesine gelen bir ihtilaf ,duruşmadan önce bu uzmanlara intikal ettirilerek ,ailenin sosyo-ekonomik yapısı ,sorunun nereden –kimden kaynaklandığı ,çevre ve aile bireyleri ile yapılan bir grup çalışması raporu halinde mahkeme hakimine sunulmalıdır.Hakim,duruşmaya çıktığında bu rapora göre aile ve ailenin sorunları konusunda uzmanlarca hazırlanan raporla bilgilenmiş olacağından,sorunların çözümünde yolunu daha rahat çözebilecek ve alacağı kararlar sağlıklı ve adil olacaktır.
         Bu da ailenin ve çocukların dağılmasını önleyecek,aile bireyleri sorunları adil çözüldüğünden birbirlerine karşı daha saygılı olabilecekler ve evlilik sonrası ilişkilerinde fazla problemle karşılaşılmayacaktır.Bugünkü sistemde toplam birkaç dakikalık oturumlarda genellikle velayet anneye verilmekte,annenin çocuğa bakıp bakamayacağı ciddi bir biçimde araştırılmamaktadır.
         Kayıt dışı ekonominin hakim olduğu toplumumuzda anneye destek için bağlanan nafaka ve tazminat miktarı da gerçek gelir durumunun çok altında kalmaktadır.
         Bu da çocukları ve aileyi olumsuz etkilemekte,çocuklar sokağa ,suça itilmekte,aile bireyleri arasında kurulması gerekli sevgi-saygı ortamı şiddete,kine ve saygısızlığa,sevgisizliğe dönüşmektedir.Bu duygularla yetişen bir birey toplumda haklara saygılı sevgi ve saygıya dayalı bir birey olarak yaşayamamaktadır.Bunun sonucunda önce ailelerde,sonra toplumda şiddet,terör ve suç hakim olmaktadır.
         Sevgi,saygı,hoşgörüye dayalı bireylerden oluşan toplumlara sahip olmak istiyorsak;ülkemizde aile mahkemelerini vakit kaybetmeden süratle kurmalıyız.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008