TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.01.05.2001

         Gereğini arz ederim.

          Saygılarımla 01.11.1999

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU,1475 SAYILI İŞ KANUNU ,
506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU VE 5434 SAYILI TÜRKİYE
CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.– 14.71965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesi (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “A)Kadın memura , doğum yapmasından önce 6 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 12 hafta aylıklı izin verilir.Bir süreden sonra da 4.5 ay süre ile günde bir buçuk saat süt izni verilir. “

MADDE 2. -657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 108. maddesi üçüncü fıkrası Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Doğum yapan devlet memurlarına veya devlet memuru olan eşlerine istekleri üzerine aylıklı iznin bitiminden itibaren izleyen iki dönem halinde en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir.”

MADDE 3. -A25.8.1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinin birinci fıkrasının bir numaralı bendinin (b) alt bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında işçinin kendi kusuruna yükletilmeyen hastalık ve kaza gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı;hastalığın, işçinin işyerinde çalışma süresine göre 13. maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşamasından sonra doğar.Gebelik yada doğum nedeniyle erkek işçinin almış olduğu izinler sebebiyle hizmet akti fes edilemez.Ancak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez.”

MADDE 4. -B1475 Sayılı İş Kanununun 70. maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kadın işçilerin doğumdan önce 6 ve doğumdan sonra 12 hafta olmak üzere 18 haftalık süre için çalıştırılmaları yasaktır.
“İstekleri halinde doğum yapan kadın işçiye ya da işçi olan eşine doğumdan sonraki 12 haftadan sonra birbirini izleyen iki dönem halinde en çok 6 aya kadar ücretsiz izin verilir.Bu süre ücretli izin hakkının hesabından nazara alınmaz.”

MADDE 5. -17.7.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 49.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 49. -Kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödenmiş bulunan sigortalı kadının analığı halinde,doğumdan önceki 6 hafta ve sonraki 12 haftalık sürede,çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilir. Bu ödenek hiç bir şekilde kesilemez.

MADDE 6.- 8.6.1949 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Ek Geçici 24. madde eklenmiştir.

EK GEÇİCİ MADDE 24 -Doğum nedeniyle aylıksız izinli sayılıp da ,aylıksız izinli olarak geçen hizmet sürelerine ait kesenek ve karşılıklarını zamanında ödememiş olan iştirakçiler,bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Emekli Sandığına başvurmaları halinde aylıksız izne ayrıldıkları tarihte emeklilik keseneğine esas aylıklarının bulunduğu derece ve kademelerinin başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıkları borçlandırılır.
İştirakçilerin bundan doğacak borç miktarını defaten yada eşit taksitte ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
Bu maddenin birinci fıkrasının yürürlüğe girmesinden önce emekliye ayrılan veya ölenlerin,personel kanunlarına göre aylıksız izinde geçen ve karşılıklarının zamanında yatırılmaması nedeniyle hizmetlerinden sayılmayan sürelerinin her ayı için,kendilerinin veya dul ve yetimlerinden birinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmaları halinde , Emekli Sandığına başvurdukları tarihteki kesenek ve karşılık oranı dikkate alınarak borç tahakkuk ettirilir.Borç miktarı tahakkukun tebliği tarihinden itibaren 6 ay içinde defaten veya taksitler halinde tahsil edilir.Bu süreler fiili hizmet sürelerine eklenir.
Emekli veya dul ve yetimlere bağlanan aylıklar,başvuru tarihini izleyen ay başından itibaren yeniden hesaplanarak ödenir.Geçmiş süreler için aylık farkı ve emekli ikramiyesi farkı ödenmez.Bu süreleri ilave edilmek suretiyle aylık bağlama durumuna girenler hakkında da aynı yoldan işlem yapılır.”
Yürürlük

MADDE 7. -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 8. -Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1.AKanun Teklifinin bu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 104. maddesinin (A9 bendi değiştirilmek suretiyle kadın memurlar için öngörülen 3 haftalık doğum öncesi izni 6 hafta ve 6 haftalık doğum sonrası izni 12 hafta olarak düzenlenmiştir.4,5 ay süreyle süt izni önerilmiştir.

MADDE 2.Kanunu Teklifinin bu maddesiyle istenildiği takdirde verilen bu aylıksız izin;hem anne yada babanın aldığı aylıktan hangisi daha yüksekse diğerinin izin alabilmesini kolaylaştıracak,hem de doğumundan itibaren bir yaşına kadar ki süreci içinde çocuğun anne ve babasıyla eşit bir şekilde bir arada olabilme şansını doğuracaktır.İstenildiği takdirde ikiye bölünebilecek izin anne yada babaya işyerlerindeki konumlarına göre bir serbesti tanıyacaktır.

MADDE 3.Gebelik ya da doğum nedeniyle kadın işçi tarafından alınan izinler ile doğum nedeniyle erkek işçinin almış olduğu izinler sebebiyle hizmet akitlerinin fes edilemeyeceği düzenlenmiştir.

MADDE 4.Kanun Teklifinin bu maddesi ile 1475 Sayılı İş Kanununun 1. ve 4. fıkrası değiştirilmek suretiyle kadın işçiler için doğum öncesi 6 hafta,doğum sonrası 6 hafta olan izin süresi doğum öncesi 6 hafta,doğum sonrası 12 hafta olarak düzenlenmiştir.Ayrıca, aylıksız izin;hem anne yada babanın aldığı aylıktan hangisi daha yüksekse diğerinin izin alabilmesini kolaylaştıracak hem de doğumundan itibaren bir yaşına kadar ki süreci içinde çocuğun anne ve babasıyla eşit bir şekilde bir arada olabilme şansını doğuracaktır.İstenildiği takdirde ikiye bölünebilecek izin anne yada babaya işyerlerindeki konumlarına göre bir serbesti tanıyacaktır.

MADDE 5.506 Sayılı Kanunun 49. Maddesinde düzenlenen geçici iş göremezlik ödeneğinde yer alan süreler,1475 Sayılı İş Kanununun 70. Maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak düzenlenmiştir.

MADDE 6.Bu Kanun Teklifine eklenen geçici madde ile doğum nedeni ile aylıksız izin alıp,bu süreye ait kesenek ve karşılıklarını zamanında ödeyemeyen iştirakçilerin mağduriyetlerinin önlenmesi amacı ile kendilerine yeni bir hak tanımış olup,aynı haktan emekliye ayrılanlar veya ölenlerin mirasçılarının da yararlanabilmesi imkanı getirilmiştir.

MADDE 7.Yürürlük maddesidir.

MADDE 8.Yürütme maddesidir.

GENEL GEREKÇE

         Bilindiği gibi Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı %31 olup,bu oran çok düşüktür.Kadınlar için özellikle kentlerdeki istihdam olanakları son derece sınırlıdır.Maaşlı yada ücretli çalışan kadın sayısının bu kadar düşük olmasında kamu ve özel sektör işverenlerinin işe alma sırasında kadınların aleyhine bir tutum sergiledikleri ve toplumumuzda geleneksel iş bölümü çerçevesinde çocuk doğurma ve bakımından yalnızca kadının sorumlu tutulması gibi yerleşik bir anlayışın mevcut olmasının çok önemli bir yeri vardır.
         Bir çocuğun yetiştirilmesinden,beslenmesinden,bakımından ve eğitilmesinden Anne,baba ve devlet olarak herkes sorumludur.Bu anlamda gerek istihdam içindeyken kadın çalışanın erkek çalışanla birlikte aynı muamele eşitliğine tabi tutulması gerekmektedir.
         Bugüne kadar mevcut durum kadının sırf kadın ve potansiyel anne olması nedeniyle işe alınmaması yada hamileliği ve doğumundan sonraki dönemde işten çıkarılması yada yeniden işine döndüğünde mevcut bilgilerini de unuttuğu ya da gelişen toplum sürecinde yeni bilgiler edinemediği için erkek çalışanların gerisinde kaldığı,dolayısıyla yönetim kadrolarına gelemediği,çoğunlukla da rutin diyebileceğimiz görevlerde çalıştıkları bilinen bir gerçektir.
         Yine Türkiye’nin imzalanmış olduğu ve 1986 yılı başında yürürlüğe giren “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin “ 11. maddesinin 2.fıkrasında “evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı ayırımı önlemek,etkin çalışma hakkını sağlamak amacıyla taraf devletler uygun önlemleri alacaklardır.”denmekte ve aynı fıkranın (a) bendinde “hamilelik ve analık izni sebebiyle ya da evliliğe bağlı olarak işten çıkarma ayırımını yasaklamak ,bu ayırımı yapanları cezalandırmak “la ilgili hüküm yer almaktadır.
         Nitekim 1475 sayılı İş Yasasının 17. maddesinin 1. bendinin (a) fıkrasının 2. paragrafında belirtilen “işverenin dilerse kadının doğum ve gebelik gibi hallerinde hizmet akdini süresinin bitiminden önce yada bildirim önelini beklemeksizin fes edebileceğine “ ilişkin düzenlemenin iptalini içeren “İş Güvencesi Yasa Tasarısı “ henüz yasalaşmamıştır.Bu yasa teklifiyle getirilen düzenleme sonucu söz konusu Tasarı yasalaşıncaya kadar bir iş güvencesi sağlanmış olacaktır
         Yine bu Yasa Teklifi ile toplumumuzda cinsiyete dayalı rol belirlemeleri ortadan kalkacak çalışan kadın doğurduğu için cezalandırılmayacak:Çocuğun doğumundan itibaren 6 ay kadarlık bir süre içindeki sorumluluk anne,baba ve devlet ya da işveren tarafından eşit bir şekilde paylaşılmış olacaktır.Ayrıca bu yasa ile çalışanlar arasında var olan işçi-memur ve kadın-erkek yapay ayrımı da kaldırılacak uluslar arası platformlarda onaylanmış olan fırsat eşitliği ve muamele eşitliği prensibi de getirilmiş olacaktır.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008