TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.01.05.2001

         Gereğini arz ederim.

          Saygılarımla

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

KADASTRO KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1.–21.06.1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. “

GEÇİCİ MADDE 6. - Mülga 5602,509 ve 766 sayılı Tapulama kanunları hükümlerine göre belge ve kayıt bulunmadığı veya 27.03.1950 tarihinden sonra imar veya ihya edildiği veya değişebilir veya genişlemeye elverişli sınırlar olması sebebiyle miktar fazlası olarak Hazine adına tescil eden sulu arazide 40,susuz da 100 dönüme kadar olan topraklar hakkında 3402 sayılı kadastro kanunu hükümleri uygulanarak, hak sahipleri belirlenir ve adlarına tescil edilir.
Evvelce bu konuda açılan davalarda Hazine lehine verilmiş tescil kararları taraflar ve kanuni halefleri hakkında muhkem kaziye teşkil etmez.
Bu maddeden yararlanmak isteyen hak sahiplerinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte taşınmaz mala zilyet olma hakkı aranır.

GEÇİCİ MADDE 7 - Geçici 6.maddenin uygulanmasında Kanunun 12. maddesinde belirtilen hak düşürücü süre aranmaz,dava ve talep hakkı bu Kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bir yıl geçmekle düşer.Kadastro Müdürlüğüne müracaat aynı zamanda hak düşürücü süreyi de keser.
Bu konuda hak sahibi olanlar, en geç bir yıl içinde yetkili Kadastro Müdürlüğüne delilleri ile birlikte başvurur.
Kadastro Komisyonu,evvelce düzenlenen tapuların tutanaklarını,mahkeme dosyalarını ,inceler ,icabında mahalline giderek inceleme yapar,şahit ve bilirkişileri dinler ve diğer delilleri değerlendirerek;yukarıdaki maddeler hükümlerine göre hak sahibini tayin eder.
Kadastro Komisyon kararı Hazine ve diğer tarafa tebliğ olunur, 30 gün içinde taraflar Kadastro Mahkemesine dava açmadıkları takdirde karar kesinleşir. Bu karara göre tapu sicil müdürü hazine adına tapu kaydını resen iptal veya tadil ederek hak sahibi adına tescili yapar, planlar buna göre düzeltilir.Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hazinenin mülkiyetinden çıkmış bulunan veya kamu hizmetine tahsis veya devir ve temlik edilmiş taşınmaz mallar hakkında geçici 6. madde hükümleri uygulanmaz.
Komisyon üyeleri, diğer görevliler, şahitler ve uzman bilir kişilerin yevmiye,ücret ve tazminatları ile ulaşım giderleri ve diğer masraflar,her parsel için ayrı ayrı hesap edilir. Hak sahipliği iddiasında bulunan kişi masrafları yatırmadan incelemeye başlanamaz.
Yatırılan paralar inceleme sonucunda iade edilmez, ancak fazla olan miktar varsa iade edilir. İstihkak sahiplerine bu paralar her parsel için ayrı ayrı ödenir.
Uyuşmazlık hallerinde Hazineden ücreti vekalet ve mahkeme giderleri ile mahkeme harçları alınmaz. Her türlü mahkeme giderleri,harçlar hak iddia eden kişiden alınır.

MADDE 2-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

3402 sayılı Kadastro Kanununun 14 ve 17 maddelerinde suluda 40, susuzda 100 dönüme kadar toprakların belge aranmadan veya imar ve ihya suretiyle hak sahipleri lehine yeni iktisap yolları tanınmıştır. Ayrıca sınırları değişebilir ve genişlemeye müsait olan taşınmaz malların tespitlerinde ,gerçeğe uygun,vatandaş lehine yeni hükümler getirilmiştir.Eski 5602,509 ve 766 sayılı Tapulama Kanunları,ek ve tadillerinde benzer hükümler bulunmadığı için yeni ile eski yasal uygulamalar arasında eşitsizlik doğmuş ve bir çok hak sahibi yeni kanundan yararlanamayacak duruma düşmüştür. Bu yasa ile halen taşınmaz malı elinde bulunduran ve kullanan hak sahiplerine yeni tanınan imkanlardan yararlanma yolu açılmaktadır.Hak sahibinin bu kanun hükmünden yararlanabilmesi için bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte taşınmaz malı elinde bulundurması gerekecektir.

Hazine adına tescil edilen malı kişinin edinebilmesi için 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14,17,20,45 ve 46. maddelerinden yararlanarak yeni bir uygulama yapılacaktır.Bu uygulama Kadastro görmüş yerlerde söz konusu olacaktır. 3402sayılı kanunun geçici 4. maddesi,mahkeme kararlarına dayanan edinmelerde veya 10 yıllık hak düşürücü süre geçmesi halinde yeni kanuna göre hak arama imkanını vermemektedir.10 yılı,elinde olmadan geçiren veya mahkemeyi kaybetmiş kişi toprağı işler olsa halen zilyet bulunsa dahi bu haktan yararlanamamaktadır. Bu haksız uygulamayı ortadan kaldırmak için bu Kanun Teklifi hazırlanmıştır. Hak bir yıl içinde aranabilecektir.Bir yıllık müddet hak düşürücü süre olarak kabul edilmiştir.

Mahkemelere fazla görev yüklememek için idari çözüm yolları aranmıştır. İdare ile şahıs arasında çözülmeyen uyuşmazlıklar mahkemeye intikal edecektir. Bu işlerle ihtisas mahkemesi olan Kadastro Mahkemeleri görevlendirilmektedir


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008