TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Türk Ceza Kanunu İle Cezaların İnfazı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

         Gereğini arz ederim.

          Saygılarımla

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

GEREKÇE

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri hiç şüphesiz ki trafik anarşisidir. 1998 yılında 6590 vatandaşımız trafik kazasında ölmüştür. Ülkemizde ki trafik kazalarının %65 ‘i alkollü araç kullanmaktan dolayı meydana gelmektedir.

Alkolün sürücü üzerindeki olumsuz etkileri şunlardır:
1-Alkolün en az miktarı bile beyni uyuşturur, aklı örter.
2-Refleksi azaltır,zaafa uğratır.
3-Dikkati azaltır, yahut yok eder.
4-Gözün odak hareketlerini yavaşlatır veya yok eder.
5-Alkollü sürücü görüş netliğini kaybeder.
6-Olaylar karşısında karar verme çabukluğunu kaybeder.
7-Alkollü sürücü mesafeleri takip edemez.
8-Öfke ve heyecanlar kontrolden çıkar.
9-Alkol,cesaret ve kabadayılık hislerini anormal şekilde kamçılar.
10-Muhakeme mekanizmasını zaafa uğratır.
Bu şekilde zararları olan alkolün alınarak trafiğe çıkılması pek çok kazaya neden olmaktadır. Bu şekilde pek çok vatandaş ölmekte, yakınları keder içerisinde kalmaktadırlar.
Alkollü araç kullanarak ölüme sebebiyet verenlerin cezalarının hafifletilmesi veya paraya çevrilmesi hiç de adaletli değildir.
Teklifimiz bu amaçla verilmiştir.

TÜRK CEZA KANUNU İLE CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.–1.3.1926 tarihli ve 756 sayılı Türk Ceza Kanunun 455.Maddesinin değişik son fıkrasına aşağıdaki hüküm eklenmiştir.
Ancak alkollü araç kullanarak dikkatsizlik ve tedbirsizlikle ölüme sebebiyet verilmesi halinde bu hüküm uygulanmaz.

MADDE 2. - 3.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4.Maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Alkollü araç kullanarak ölüme sebebiyet verilmesi hali hariç olmak üzere taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezalar hakkında bu maddenin ilk fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü uygulanabilir.

MADDE 3. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008