TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

          Türk Ceza Kanunu İle Cezaların İnfazı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

         Gereğini arz ederim.

          Saygılarımla

Işılay SAYGIN
İzmir Milletvekili

Ek:Kanun Teklifi ile Genel Ve Madde Gerekçeleri

2510 SAYILI İSKAN KANUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ


MADDE 1.–14.06.1934 tarih ve 2510 sayılı İskan Kanununun 16.Maddesinin (B) ve (E) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“B:Evlenmemiş çocuklar ana ve baba ile veya bunlardan sağ olanı ile birlikte iskan görürler;
“E:Evli çocuklar,evli torunlar ile çocuksuz erkek ve çocuksuz kadın başlı başına bir aile olarak iskan görürler;”

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

Baraj yapımı v.b. olaylar sonrasında ailelerin başka mahallelere (yerlere)yerleştirilme işlemleri sırasında, çocuksuz erkek ve çocuksuz kadın evlenmemiş çocuklar gibi ana ve baba ile birlikte iskan edilmektedir.Bu durum çocuksuz erkek ve çocuksuz kadın hak kaybına ve mağduriyetine neden olmaktadır. Çocuksuz erkek ve çocuksuz kadın, evli çocuklar ve evli torunlar gibi başlı başına bir aile olarak iskan edilmesi gereklidir. Çünkü ,çocuksuz dul kişilerin zaten başlarından evlilik olayı geçmiş,yeni bir aile kurmuş olduklarından dolayı evli çocuk veya evli torun gibi değerlendirilmeleri, hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine daha uygun düşecektir.

Diğer taraftan 2510 sayılı İskan Kanununun 1934 tarihli olduğu dikkate alınacak olursa;yürürlükteki düzenlemenin o günün aile yapısına ve ihtiyaçlarına uygun olduğu söylenebilir. Oysa,aile yapımızın zamanla geniş aileden çekirdek aileye dönüştüğü ve hatta çocuksuz veya tek ebeveynli aile tiplerinde görülmekte olduğu,bir vakıadır. Bu nedenle ,2510 sayılı İskan Kanununda ki düzenlemenin günümüz aile yapılarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1-İskan edilme işlemleri sırasında çocuksuz erkek ve çocuksuz kadınlara başlı başına ayrı birer aile olarak değerlendirilmesine imkan tanıyan bir düzenleme getirilmektedir.

MADDE 2-Yürürlük maddesidir.

MADDE 3-Yürütme maddesidir.


>>Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
>>Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Aile Mahkemelerinin Kuruluşu ,Görev Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifi
>>Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>2510 Sayılı İskan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1
>>İzmir ilinde Karabağlar Adıyla Yeni Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
>>Emlak Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu,Sosyal Sigortalar Kanunu Ve Esnaf Ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
>>Kadastro Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi
>>Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılması Hakkında İçtüzük Teklifi
>>1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
>>Türkçenin Kullanılmasına İlişkin Kanun Teklifi
>>403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi

Işılay Saygın | Fatma Saygın | Osman Nuri Saygın | İzmir | Buca | Turizm Bakanlığı | Çevre Bakanlığı | Devlet Bakanlığı | Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı | Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | İzmir Milletvekilliği | Ödül ve Plaketler


DenizWeb © 2003 - 2008